حراج!

فرهنگ سازمانی

۳۰,۰۰۰تومان ۲۸,۰۰۰تومان

جهت استفاده دانشجویان مقطع کارشناسی و ارشد رشته علوم تربیتی و روانشناسی

 

توضیحات

فرهنگ سازمانی در قالب مجموعه ای از باورهای مشترکی که بر رفتار انسان به عنوان عامل حیاتی بقای سازمان اثر می گذارد ،سرچشمه ای برای حرکت و یا مانعی در راه پیشرفت سازمان ها به شمار می آید . این پژوهش سعی دارد با مطالعه ویژگی های فرهنگ سازمانی شامل جذابیت ،روش بودن ،سازگاری ،رسایی ابزار و اعتبار منبع ،تاثیر هریک از آنها را روی رفتار کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد دزفول مورد سنجش قرار دهد .
در این پژوهش پس از تایید یایایی و روایی پرشنامه ،اطلاعات جامعه آماری (جمع آوری و از طریق آماره های توصیفی شامل توزیع فراوانی و درصد و آماره های استنباطی آزمون .آزمون کای دو یک متغیره مورد آزمون قرار گرفتند .
نتایج این بررسی ضمن تائید پنج فرض اصلی . نشان داد که روشن بودن ،سازگاری ،رسایی ابزار ،اعتبار منبع و جذابیت پیام فرهنگ سازمانی به ترتیب بیشتر ین تاثیر را روی رفتار کارکنان خواهد داشت .
در پایان تحقیق راهمکارهای مناسب و اصلاحی بصورت پیشنهادات ارائه گردید .