عوامل موثر براشتغال غيركشاورزي

۵۰,۰۰۰تومان

بررسي وشناسايي عوامل موثر براشتغال غيركشاورزي در شهرستان شوش دانيال (ع)

توضیحات

ارزيابي به عنوان جريان اصلاحگر وكنترل كننده در هر سطح از فرآيند توسعه مطرح مي باشد كه مي تواند راهگشا براي آينده باشد و به دنبال خود توسعه پايدار را به ارمغان آورد و صنعتي شدن مناطق روستايي با تاكيد بر صنايع كارگاهي (كوچك) به عنوان راهبرد جديد توسعه ي روستايي در بخش غير كشاورزي  يكي از راه هاي دستيابي به كاهش ميزان و شدت فقر و بيكاري ،تنوع بخشي به اقتصاد روستايي ، اشتغال زايي ، جلوگيري از مهاجرت روستاييان و تعديل شكاف موجود بين درآمد خانوارهاي روستايي وشهري مطرح،وحائز اهميت دانسته شده است.
در اين پژوهش ما با  ارزيابي پيامدهاي اشتغال پايدار روستايي در بخش غير كشاورزي و استقرار صنايع كارگاهي (كوچك) در شهركها و نواحي صنعتي در مناطق روستايي شهرستان شوش پرداخته و براي انجام اين امر مهم از تئوريها ونظريات دانشمندان صاحب نام بهره گرفته شد . بنابراين، فرضياتي در اين زمينه تبيين گرديد و براي بررسي موضوع از روش اسنادي و پيمايشي جهت جمع آوري اطلاعات استفاده شد . ضمن تهيه وتدوين پرسشنامه ها به تكميل واستخراج آنها پرداختيم و با اجراي آزمون هاي آمار استنباطي بر روي اطلاعات ، اين نتيجه حاصل شد كه بارگذاري هاي صنعتي در نواحي روستايي و رشد مستمر اشتغال و كارافريني در بخش غير كشاورزي  ، مي تواند عملكردي مثبت در جهت رفع معضلات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي نواحي روستايي شهرستان شوش  داشته باشد.
واژه هاي كليدي: صنايع كارگاهي (كوچك)، توسعه روستايي، اشتغال غير كشاورزي ، شوش دانيال (شهرستان)