حراج!

عوامل خانوادگی بر عزت نفس و رفتار های اجتماعی دانشجویان

۱۷,۰۰۰تومان ۱۶,۰۰۰تومان

جهت استفاده دانشجویان کارشناسی و ارشد …

توضیحات

در این تحقیق ما به دنبال تاثیر عوامل موثر بر عزت نفس و رفتارهای اجتماعی دانشجویان دانشگاه بودیم در این تحقیق بخش مهمی از آن به روش پیمایشی و با استفاده از تحلیل محتوایی میباشد .بزرگترین مزیت روش پیمایشی روش مشاهده غیر مستقیم با مشاهده پنهانگری است که به کمک این روش میتوان به پرس و جو از تعداد کمی از افراد که نمونه نامیده میشوند به نظرات جامعه بزرگی دست یافت .

برای ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق از دوپرسشنامه شامل آزمون سنجش غزت نفس کوپراسمیت  و یک آزمون سنجش رفتارهای اجتماعی  و موقعیت اجتماعی خانواده استفاده شده است .

نمونه مورد نظر ۱۰۰ نفر از کلیه دانشجویان پسر و دختر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب کردیم و با استفاده از داده های بدست آمده از پاسخهایی که به سوالات پرسشنامه ها داده شد از راه ضریب همبستگی  و فرضیه های آماری (فرض صفر و فرض خلاف ) در آزمون Tبرای گروههای مستقل  و مقایسه آنان پرداختیم که در نهایت ضریب همبستگی R=%11 بدست آمد. برای فرضیه اول ما به بررسی تاثیر ساختار خانواده بر عزت نفس  و رفتارهای اجتماعی دانشجویان اختصاص داشت فرض صفر تائید شد یعنی اینکه رابطه ای مثبت (R=%11) بین دو متغیر وجود دارد اما این رابطه معنی دار نیست (با توجه به ضریب همبستگی (R=%11) میتوان گفت به احتمال ۹۵% و ۱%=a و ۵%=aچنین رابطه ای وجود دارد).

برای فرضیه دوم که به بررسی رابطه بین سطح در آمد خانواده برعزت نفس و رفتارهای اجتماعی دانشجویان اختصاص داشت فرض صفر تائید شد یعنی اینکه رابطه مثبت بین دو متغیر وجود دارد اما این رابطه معنی دار نیست .