رضایت زناشویی

۱۹,۰۰۰تومان

بنابر انچه گفته شد هدف از ارتباط سالم و سازنده میان زوجین ،نقش موثری در تداوم و بقاءِ خانواده ایفا می کند.

توضیحات

بر طبق تعریف، رضایت زناشویی حالتی است که طیّ آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند (سینها و ماکرجی۱، ۱۹۹۱ به نقل از میر احمدی زاده و همکاران، ۱۳۸۲). و ینچ۲ و همکاران او (۱۹۷۴) معتقدند که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیّت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می گردد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد. هم چنین الیس۳ در ۱۹۸۹ بیان می کند که رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسّط زن یا شوهر است هنگامی که همه جنبه های ازدواج شان را در نظر می گیرند (سلیمانیان، ۱۳۷۳).
از سوي ديگر ، ساروخاني ( ۱۳۷۰ ) رضايت زناشويي را يك متغير نگرشي مي داند و بنابرآن ، بر اساس اين ديدگاه رضايت زوجي يك خصوصيت فردي زن و شوهر بشمار مي رود.