پرخاشگري در نوجوانان دختر و پسر

۸۵,۰۰۰تومان

شيوع پرخاشگري در ميان نوجوانان ، موجب  نگراني بسياري از خانواده ها ، اولياء ، مربيان و مسؤولان كشور است .
شناسه محصول: 0010 دسته: برچسب:

توضیحات

بي ترديد ، شيوع پرخاشگري در ميان نوجوانان ، موجب  نگراني بسياري از خانواده ها ، اولياء ، مربيان و مسؤولان كشور است . گسترش روز افزون اين نابهنجاري رفتاري در شكل هاي گوناگون ، بر زندگي فردي و اجتماعي ما تأثيرات منفي گذاشته و آرامش و احساس ايمني را مورد تهديد قرار مي دهد . شايد بتوان گفت كه يكي از علل بروز جنگ هاي خانمان سوز ، كه همواره جوامع بشري از آن رنج مي برد و خسارتهاي جبران نا پذيري در پي داشته ، ادامه همان رفتارهاي پرخاشگرانه دوران نوجواني جنگ افروزان است . البته توجه به اين نكته ضروري است كه رفتار پرخاشگرانه هميشه نامطلوب نيست ، بلكه داراي حكمت هايي از جمله دفاع و دفع خطراتي است كه بقا و ادامه زندگي را تهديد مي كند ، ولي اگر مهار نشود و به راه هاي صحيح هدايت نگردد ، همين ابزار دفاعي ، موجب آسيب هاي جبران ناپذيري مي شود . پژوهش حاضر به منظور بررسي مقايسه ميزان پرخاشگري در نوجوانان دختر و نوجوانان پسر اجرا شده است . هدف اين پژوهش بررسي فرضيه زير بوده است . بين ميزان پرخاشگري در نوجوانان دختر و نوجوانان پسر تفاوت وجود دارد .جامعه آماري شامل ۱۰۰ نفر مي باشد كه ۵۰ نفر از نوجوانان دختر و ۵۰ نفر ديگر از نوجوانان پسر مدرسه راهنمايي پسرانه شهيد كاظم حبيبي و مدرسه راهنمايي دخترانه عصمت شهرستان شوشتر بوده اند اجرا شده است . و به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شده اند .ابزار پژوهش حاضر تست پرخاشگري آيزنك بوده است . به منظور تجزيه و تحليل داده هاي بدست آمده از روشهاي آماري از طيف ميانگين ليكرت و نمودار ستوني استفاده شده است .