راهکارهای حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه

۷۰,۰۰۰تومان

فهرست موضوعی تحقیق
چکیده
۱٫مقدمه ۱
فصل اول« کلیات تحقیق»
۱-۱٫ تشریح ابعاد،حدودمسأله ۲
۲-۱٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
۳-۱٫پیشینه موضوعی تحقیق ۴
۴-۱٫هدف تحقیق ۸
۵-۱٫پرسشها و فرضیات تحقیق ۹
۶-۱٫روش پژوهش ۱۰
فصل دوم«جایگاه محیط زیست در حقوق بین‌الملل»
۲٫ جایگاه محیط زیست در حقوق بین الملل ۱۲
۱-۲٫محیط زیست ۱۲
۱-۱-۲٫معنای لغوی ۱۲
۲-۱-۲٫ تعریف محیط زیست ۱۳
۳-۱-۲٫اصطلاح محیط زیست ۱۳
۴-۱-۲٫انواع محیط زیست ۱۳
۲-۲٫حفاظت از محیط زیست ۱۴
۱-۲-۲٫ دوران تسلط طبیعت بر انسان ۱۴
۲-۲-۲٫ دوران تسلط انسان بر طبیعت ۱۴
۳-۲-۲٫دوران تعامل و همگرایی انسان و طبیعت ۱۵
۳-۲٫حفاظت از محیط زیست در تئوری (قراردادی) ۱۵
۱-۳-۲٫ حقوق بین المللی عرفی حفاظت از محیط زیست ۱۶
۲-۳-۲٫جایگاه محیط زیست در فقه اسلام و سایر ادیان الهی ۱۸
۳-۳-۲٫اجزای حقوقی محیط زیست از دیدگاه حقوق بشر ۲۲
فصل سوم«جایگاه مخاصمات مسلحانه در حقوق بین الملل»
۳٫حقوق بین المللی مخاصمات مسلحانه ۲۸
۱-۳٫مفهوم مخاصمات مسلحانه در حقوق بین الملل ۲۸
۱-۱-۳٫ اصطلاح حقوق بین الملل ۲۸
۲-۱-۳٫ .تعریف مخاصمات مسلحانه ۲۹
۳-۱-۳٫ مفهوم مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی ۳۲
۱-۳-۱-۳٫مخاصمات مسلحانه بین المللی: ۳۳
۲-۳-۱-۳٫مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی: ۳۴
۲-۳٫تأثیر مخاصمات مسلحانه بر حقوق بین الملل ۳۵
۱-۲-۳٫ حقوق‌ بشردوستانه درمخاصمات مسلحانه ۳۶
۱-۱-۲-۳٫ حقوق بشردوستانه در مخاصمات‌ داخلی ۳۷
۲-۱-۲-۳٫ حقوق بشر در مـخاصمات بـین المللی ۳۸
۲-۲-۳٫کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ ۳۸
۱-۲-۲-۳٫مادّه ۳ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۳۹
۲-۲-۲-۳٫ پروتکل ضمیمه به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ ۴۲
۳-۲-۳٫منابع قراردادی حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ۴۶
۱-۳-۲-۳٫تأسیس مرجع جزایی بین المللی ۴۷
۲-۳-۲-۳٫ تشکیل دیوان کیفری در خصوص مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ۴۷
۳-۳-۲-۳٫مقررات مربوط به مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ۵۰
۴-۳-۲-۳٫جایگاه دیوان کیفری بین المللی در مخاصمات مسلحانه ۵۱
۳-۲٫تاثیر مخاصمات مسلحانه در محیط زیست ۵۵
۱-۳-۳٫ تاثیرجنگهای سه دهه اخیر بر محیط زیست ۵۶
۱-۱-۳-۳٫ آثار جنگ ایران و عراق بر محیط زیست ۵۶
۲-۱-۳-۳٫ تاثیر مخاصمات مسلحانه بر محیط زیست در عراق ۵۷
۳-۱-۳-۳٫ تهدیدات زیست محیطی در جنگها و مخاصمات مسلحانه در افغانستان ۵۸
۲-۳-۳٫حقوق و قواعد زیست محیطی دوران جنگ ۵۹
۱-۲-۳-۳٫قوانین عام و خاص ۵۹
۲-۲-۳-۳٫ قواعد و اصول عام ۵۹
۳-۳-۳٫تعهدات دولتها و دیوان بین‌المللی دادگستری ۶۵
۱-۳-۳-۳٫ قضیه قلمرو ماهیگیری انگلستان و آلمان ۶۵
۲-۳-۳-۳٫ رأی دیوان در قضیه خلیج مین ۶۵
۳-۳-۳-۳٫ قضیه اختلاف بین دانمارک و نروژ ۶۶
فصل چهارم «قواعد حفاظت از محیط زیست  در مخاصمات مسلحانه»
۴٫ اصول و مقررات حفظ محیط زیست در مخاصمات مسلحانه ۶۸
۱-۴٫جنگ و محیط زیست ۶۹
۱-۱-۴٫ مـسأله آلودگـی محیط زیست در حقوق بین الملل ۷۷
۲-۱-۱-۴٫اصـول مـصوّب برنامه سازمان ملل متحد برای محیط‌ زیست ۷۹
۳-۱-۱-۴٫حفظ تنوع بیولوژیکی ۸۱
۴-۱-۱-۴٫حراست از لایه اوزون ۸۷
۲-۱-۴٫ قواعد‌ عرفی‌ و قراردادی حفاظت‌ از‌ محیط زیست‌ در‌ زمان‌ مخاصمات مسلحانه ۹۰
۳-۱-۴٫ حـقوق عرفی محیط زیست در جنگ ۹۰
۲-۴٫معاهدات‌ بین‌المللی‌ حاوی مقرّرات خاص برای حفاظت از محیط زیست در مـخاصمات مسلحانه ۹۱
۱-۲-۴٫حـمله عـلیه مـحیط زیست طبیعی ۹۲
۲-۲-۴٫جنگ ژئوپولیـتیک‌ و جـنگ آکولوژیک ۹۶
۳-۲-۴٫اعلامیه استکهلم،منشور جهانی طبیعت،اعلامیه ریو ۹۶
۱-۳-۲-۴٫ منشور جهانی طبیعت ۹۷
۲-۳-۲-۴٫اعلامیه ریـو ۹۷
۳-۳-۲-۴٫طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل در مورد مسؤولیّت دولتها ۹۸
۴-۳-۲-۴٫ عدم کاربردپذیری مقررات موجود ۱۰۰
۵-۳-۲-۴٫ نقص در اجرای ساختار شفاف حقوق کیفری ۱۰۱
۳-۳٫حفاظت از محیط زیست در خلال مخاصمات مسلحانه ۱۰۲
۱-۳-۴٫ارتباط حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق مخاصمات مسلحانه ۱۰۳
۱-۱-۳-۴٫حقوق جنگ در مخاصمات مسلحانه ۱۰۴
۲-۱-۳-۴٫حفاظت از تاسیسات و ساختمان­های حاوی نیروهای خطرناک ۱۰۵
۳-۱-۳-۴٫تفاوت های اساسی بین پروتکل شماره یک و کنوانسیون انمود
۲-۳-۴٫اسناد بین المللی غیرالزام آور در کمیسیون حقوق بین الملل ۱۰۷
۱-۲-۳-۴٫ اعلامیه استکهلم ۱۰۷
۲-۲-۳-۴٫ منشور جهانی طبیعت ۱۰۸
۳-۲-۳-۴٫ اعلامیه ریو ۱۰۸
۴-۲-۳-۴٫قطعنامه ۳۷/۴۷ مجمع عمومی ۱۰۸
۵-۲-۳-۴٫تعهدات دولتها در اجرای معاهدات حفاظت از محیط زیست ۱۰۸
۶-۲-۳-۴٫مشروعیت استفاده دولت ها از تسلیحات اتمی در مخاصمات مسلحانه ۱۰۹
۳-۳٫حفاظت از محیط زیست در طـول درگـیری‌های مسلحانه ۱۱۲
۱-۳-۴٫انصاف بین النسلی‌ و حقوق نسل‌های آینده ۱۱۵
۱-۱-۳-۴٫تدابیر بین المللی حفاظت از محیط زیست در قبال آلودگی اتمی ۱۱۷
۲-۱-۳-۴٫پیمانهای‌جلوگیری‌ازآثار مخرب‌ آزمایشات هسته‌ای بر محیط‌زیست ۱۱۸
۲-۳-۴٫ قراردادهای منع آلودگی مـحیط زیست ۱۱۹
۳-۳-۴٫پیامدهای زیست محیطی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای ۱۲۱
فصل پنجم«بحث و نتیجه گیری»
۵٫بحث آخر ۱۲۵
۱-۵٫نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۷

توضیحات

حقوق محیط زیست رشته‌ای از حقوق است که با حفاظت و حمایت از محیط زیست مرتبط است و در برگیرنده اقدامات پیشگیرانه به همراه اقداماتی برای ایجاد مسئولیت و پاک سازی حوادثی است که به محیط زیست آسیب و خسارت می‌زند.

حقوق مخاصمات مسلحانه با‌ قبول‌ واقعیت‌ جـنگ بـه کـاهش آلام انسان‌ها می‌اندیشد و به‌ محدود کردن آثار ناشی از جنگ می‌پردازد،لکن رفتار‌ قدرت‌های استعماری افق روشنی را در حفظ و رعـایت حقوق بشردوستانه نشان نمی‌دهد.فرهنگ‌سازی و تکیه بر ارزش‌های انسانی‌ و‌ دینی‌ امید به آینده را در انـسان‌ها زنده می‌کند.

این تحقیق با هدف  ،شناخت راهکارهای  حفاظت از محیط محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه حقوق بین الملل  را، به صورت توصیفی و با استفاده از‌ منابع معتبر در فقه اسلامی و حقوق بین الملل  مانند اسناد و مدارک کتابخانه‌ای‌ مورد مطالعه قرار داده است

نتایج بدست آمده نشان می دهد، منابع اسلامی سرشار از دسـتوراتی در خصوص آغاز نکردن جنگ،رعایت‌ حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست می‌باشد. همچنین جامعه بین المللی، در این خصوص «به صرف ابراز نگرانی اکتفا ننموده» و اقدامات در خور توجهی را صورت داده است که شاخص ترین آنها، به طور خاص به موضوع حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه می پردازد و با تدوین قواعد،معاهدات و تصویب قوانین در حقوق بین الملل، به ارائهراهکارهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات به استوارتر کردن چهارچوب های محدود کننده حقوق مخاصمات مسلحانه پرداخته است تا از این طریق به کاهش آسیب های زیست محیطی  ناشی از جنگ کمک نماید.

 

شما شاید این را هم دوست داشته باشید