حراج!

تنبيه بدني و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي

۱۵,۰۰۰تومان ۱۰,۰۰۰تومان

تنبيه بدني و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي

Physical punishment and its effect on academic achievement

تعداد صفخات:32            فایلWord              فهرست موضوعی در تصاویر ببینید

توضیحات

 انسان در ادوار گوناگون زندگي ، چه در دورة خردسالي و نوجواني و چه بزرگسالي و پيري ( اعم از زن و مرد ) در معرض ارتكاب فساد و شر و بدي قرار داشته و همواره خطر رفتارهاي ناستودة اخلاقي وي را تهديد مي كند.

عده اي از علماي تعليم و تربيت با تكيه بر علوم روان شناسي تنبيه را روشهاي خشن و نامطلوب توصيف كرده و با توجه به مشكلات و زيانهاي ناشي از اين روش توصيه نموده اند تا هرگز به عنوان يك شيوة آموزشي مورد استفاده قرار نگيرد زيرا :

۱- موقتي بودن اثر تنبيه در كاهش رفتار نامطلوب

۲- ايجاد انزجار و نفرت در تنبيه شونده نسبت به تنبيه كننده

۳- ايجاد روحيه پرخاشگري در تنبيه شونده

۴- كودكان را ترسو به بار مي آورد و به وسيله تنبيه شخصيت كودك در هم شكسته مي شود .

کلیدواژه:تنبيه بدني و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي-انسان -خردسالي – نوجواني- بزرگسالي – پيري-زن – مرد-ارتكاب -فساد- شر – بدي-روان شناسي-تعليم – تربيت-علما-زيان-آموزشي -تنبيه -انزجار -نفرت -پرخاشگري -ترسو –

تعداد صفخات:۳۲            فایلWord              فهرست موضوعی در تصاویر ببینید