بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی

۵۹,۰۰۰تومان

.. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی و مقايسه استفاده واثربخشی فعالیت های آموزش از راه دور به منزلۀیکی از شیوه های نوین و رویکرد جدید آموزشی با ايجاد مدارس هوشمند در کشور است که مؤسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش آن را هدایت و اجرا ميکند

توضیحات

آموزش الكترونيكي به عنوان پاراديمي جديد در برنامه ریزی درسی حوزه آموزش  را متحول ساخته است. با توجه به قابليت‌هاي بسيار بالاي  اين تكنولوژي آموزشي و حجم عظيم تقاضا براي آموزش، و ناتواني نظام آموزشي كنوني در پاسخگويي به آن، در باب ضرورت به‌كارگيري و اهميت  آموزش الكترونيكي ترديدي وجود ندارد . با توجه به محيط جديدي كه عصر اطلاعاتي[ ] در جامعه ايجاد كرده است . آموزش مهارت‌هاي نوين امري اجتناب ناپذير است. افزايش حجم اطلاعات در هر ۷ سال دو برابر مي‌شود ، توانمندي‌هاي فناوري در ارائه خدمات در عرصه‌هاي گوناگون و نياز بازار مستلزم بهره‌گيري هرچه بيشتر از فناوريهاي نوين مي‌باشد. از سوي ديگر بازآموزي مهارت‌هاي گروههاي كاري براي هماهنگي با عصر اطلاعات[ ] شرايط ويژه‌اي را براي آموزش و پرورش به وجود آورده است. تأسيس مدارس الكترونيك يكي از راهكارهاي اتخاذ شده، در پاسخگويي به نيازهاي نوين امروزي مي‌باشد.. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی  و مقايسه  استفاده واثربخشی فعالیت های آموزش از راه دور  به منزلۀیکی از شیوه های نوین و رویکرد جدید آموزشی با ايجاد مدارس هوشمند در کشور است که مؤسسه آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش آن را هدایت و اجرا ميکند. اثربخشی فعالیتهای آموزشی این شیوه براساس مصوبات مؤسسه دستیابی به اهداف آموزش از راه دور مانند دستیابی به هدف های توسعه انعطاف در رو شهای آموزشی، تأثیرگذاری فناوری بر نحوه ارائه آموزش ها، میزان خوداتکایی و خودآموزی دانش آموزان، اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی و اجرایی و تعریف شده است. روش تحقيق بصورت  كتابخانه‌اي، اسناد و مدارك ، سايت‌ها و مجلات الكترونيكي موجود مي‌باشد. نتايج اين تحقيق نشان مي‌دهد. كه تفاوت فاحشي بين سيستم آموزشي   ايران و نحوه به كارگيري فن آوري اطلاعات در ايران با استانداردهاي مورد نظر اين مدارس در كشورهاي پيشرو در اين زمينه وجود دارد.نتايج اين پژوهش مي‌تواند راهكارهاي عملي را به دست اندركاران نظام آموزش ارائه نمايد.
كلمات كليدي :   برنامه ریزی درسی ، تكنولو ژي آموزشي ، آموزش الکترونیک   ، فناوري اطلاعات ، وسایل کمک آموزشی  ، ايران ، كشورهاي  تازه توسعه يافته