بررسي عوامل موثر بر انگیزش شغلی كاركنان ومديران شرکت شیر

۴۰,۰۰۰تومان

خلاقیت ونوآوری کارکنان، و فرهنگ سازمانی تاثیر بسزایی در افزاش انگزش شغلی و احساس رضایتمندی در میان کارکنان دارد و همين طور مسئولیت پذیری ،سابقه كاري و انگيزه خوديابي مديران مي تواند برانگيزش كاركنان تأثير مثبتي داشته باشد.

توضیحات

هدف از تحقيق حاضر بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش شغلی كاركنان شرکت شیر پگاه خوزستان می باشد كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از توانمندی کارکنان برانگيزش شغلی ، خلاقیت و نوآوری بر روي انگيزش شغلی كاركنان و يا فرهنگ سازمانی خوديابي و خودباوری بر روي انگيزش شغلی كاركنان و همين طور افزايش مسئولیت پذیری و سابقه کار مدیران بر روي انگيزش شغلی كاركنان موثر می باشند .جامعه مورد مطالعه را مديران و كاركنان شرکت شیر كه شامل مدیران و کارکنان و کارگران می باشند ، تشکیل می دهد كه ازاين جامعه ۲۸۰ نفری ۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و پرسش نامه مربوط به انگيزش كاركنان و مديران بر روي آنها اجرا شد. جهت آزمون فرضيه ها و تحلیل نتایج اين پرسش نامه ۶۰ سئوال پتج گزينه اي ، از روش آماري X۲ استفاده گرديد كه نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه توانمندی کارکنان (اعتماد بنفس)، خلاقیت ونوآوری کارکنان، و فرهنگ سازمانی تاثیر بسزایی در افزاش انگزش شغلی و احساس رضایتمندی در میان کارکنان دارد و همين طور مسئولیت پذیری ،سابقه كاري و انگيزه خوديابي مديران مي تواند برانگيزش كاركنان تأثير مثبتي داشته باشد.

 

کلیدواژه : انگیزش شغلی ، توانمندی، خلاقیت و نواوری ، فرهنگ سازمانی ،مسئولیت پذیری