انواع ضريب همبستگي و محاسبه آنها

۸,۰۰۰تومان

توضیحات

يكي از تعاريف اساسي در علم آمار تعريف همبستگي و رابطه بين دو متغير مي باشد. بطور كلي شدت وابستگي دو متغير به يكديگر را همبستگي تعريف مي كنيم. و ممكن علاوه بر شدت همبستگي جهت همبستگي نيز مورد نياز پژوهشگر باشد. در آمار انواع زيادي از ضرايب همبستگي متفاوت وجود دارند
كه هر كدام همبستگي بين دو متغير را با توجه به نوع دادهها و شرايط متغيرها اندازهگيري ميكنند. لذا با توجه به اهميت اين موضوع كه چه ضريب همبستگي را در چه زماني مورد استفاده قراردهيم، در اينجا به تعريف انواع همبستگي پرداخته و سعي بر آن داريم كه زمان استفاده از اين ضريب همبستگي -ها و روش محاسبه آنها را در يكي از نرمافزارهاي آماري ذكر كنيم.
بطور كلي ضرايب همبستگي بين ۱- تا ۱ تغيير مي كنند و رابطه بين دو متغير مي تواند مثبتيا منفي باشد مانند ميزان درآمد و قيمت ماشين شخص يا ميزان تسلط ماشين نويس و تعداد غلط هاي تايپي او در يك صفحه.