آموزش مجازی

۳۰,۰۰۰تومان

منظور از آموزش مجازی ، آموزشی می باشد که امکانات آن از طریق شبکه جهانی اینترنت قابل دسترسی باشد و عناصر اصلی یک دانشگاه بطور فیزیکی وجود نداشته و به طریق مختلف شبیه سازی شده تا همه افراد بدون هیچ محدودیت مکانی و زمانی بتوانند از امکانات آن استفاده کنند .

توضیحات

با توجه به نقش بسیار مهم آموزش مجازی در تحقق اهداف آموزش عالی پژوهش حاضر با هدف راه های گسترش اموزش مجازی در دانشگاه پیام نور انجام شده است برای تحقق هدف کلی از طریق مطالعه مربوط استخراج شد که پس از نظر سنجی در پنج فصل تدوین شد برای تعییین میزان تناسب پرسشنامه هایی تهیه گردید .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور اندیمشک که حداقل آشنایی با این زمینه را داشتند انتخاب نمودم این پرسشنامه ها روی یک نمونه آماری متشکل از ۱۲۰ نفر از افراد جامعه آماری اجرا شد

کلید واژه ها : مجازی ، آموزش ، دانشگاه پیام نور ، دانشگاه مجازی ، آموزش مجازی