حراج!

ویژگیهای شخصیتی و رضایت زناشویی در زنان مورد خشونت

۴۵,۰۰۰تومان ۴۰,۰۰۰تومان

بررسی ویژگیهای شخصیتی و رضایت زناشویی زنان مورد خشونت

Investigation of Personality Characteristics and Marital Satisfaction of Women in Violence

توضیحات

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی زنان مورد خشونتاست . این تحقیق به روش توصیفی – مقایسه ای  انجام شد و با استفاده از روش­های آماری مناسب، داده­ های جمع آوری شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این یافته ­ها در دو دسته طبقه­ بندی شده ­اند: (الف) یافته‌های توصیفی (ب) یافته‌های استنباطی مربوط به فرضیه‌های پژوهش. پیش از ارائه­ ی یافته‌های توصیفی و یافته‌های مربوط به فرضیه‌های تحقیق لازم است ذکر شود که برای مشخص کردن زنان مورد خشونت و شاهد خشونت  یک سؤال از آزمودنی ها پرسیده شد که آیا طی چند ماه اخیر مورد آزار و اذیت از سوی شوهرانشان قرار گرفته اند که با توجه به پاسخ آنان در دو گروه طبقه بندی شدند (گروه شاهد خشونت و گروه موردخشونت). همچنین نتایج بدست آمده این چنین است که بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی رابطه معنادار وجود دارد .

کلید واژه :ویژگی های شخصیتی ، رضایت زناشویی ،  خشونت، زنان، وجدانی بودن ، توافق پذیری ،بازبودن ،برون گرایی  ،روان رنجورخویی،عصبیت

تعداد صفحات : ۸۰  فایل : Word    فهرست بر مبنای کلید واژه های تحقیق  در ۵ فصل  همراه با پرسشنامه در ضمائم