حراج!

آللوپاتیک و مدیریت علف های هرز

۲۵,۰۰۰تومان ۲۰,۰۰۰تومان

کاربرد آللوپاتی گندم در مدیریت علف های هرز

Application of wheat allelopathy in weed management

توضیحات

علف های هرز از مهمترین موضوعاتی است که بشر همواره با آن دست به گریبان بوده است و همواره خسارت های زیادی را به انسان و محصولات زراعی او وارد می سازد خسارت های وارد شده توسط این موجودات به صورت نسبتا نامحسوس وارد می گردد . چرا که بذرهای خود را به ارامی در هر جا که می خواهند پراکنده می نمایند و به رشد خود ادامه می دهند .
گندم گیاهی است که برای تهیه غذا در نواحی معتدل کاشته شده و امروزه در اکثر مناطق کشت می شود این گیاه اگر به عنوان گیاه پوششی برای کنترل علف هرز کاشته شود دارای خاصیت آللوپاتیک می باشد نتایج تحقیقات نشان میدهد که ارقام جدید گندم مقاومت در مقابل علف هرز دارند تعداد زیادی از مواد آللوپاتیک در گندم مشخص شده اند که عموما متعلق به اسیدهای فنولیک ، اسیدهای هیدروزامیک و اسیدهای چرب کوتاه می باشند . تاثیر منفی کشت گندم بر دیگر گیاهان نیز در سیستم های مختلف زراعی گزارش شده است تحقیقات برای مشخص کردن کنترل ژنتیکی آللوپاتی گندم قبل از ایجاد ارقام گندم آللوپاتیک مورد نیاز است . تحقیقات بیشتری برای مشخص کردن مواد آللوپاتیک این گیاه در مراحل مختلف رشدی باید انجام شود تحقیقات در مورد اینکه آیا خصوصیت آللوپاتیک ارقام جدید به صورت ژنتیکی منتقل می شود .نیز وجود دارد .

کلید واژه : آللوپاتیک،  ریشه، گندم ، نخود سیاه، جوانه زنی ، رشد اولیه، سورکوم ، sorghum halepense ، سویا،  Glycine max L، آفتابگردان،Helianthus annus، آللو پاتی، گیاهچه گندم،  توقف، رشد علف هرز، فیتونساید، میکروارگانیسم، ماراسمین، آللو کمیکال ،شبدر سفید ،چچم ،گندم ، جو و یولاف ، گندم با کنترل شیمیایی ساده ، بذرهای کلم ،Brassica oleracea ،گالاتروناز ، سلولز ، اوره

تعداد صفحات :۶۰  فایل : Word   فهرست موضوعی در کلیدواژه ها