حراج!

بررسی راههای ترویج فرهنگ تعاون در ایران

۴۰,۰۰۰تومان ۳۰,۰۰۰تومان

بررسی راههای ترویج فرهنگ تعاون در ایران

The study of ways to promote cooperative culture in Iran

توضیحات

روحیه ی تعاون چاره ساز بسیاری از مشکلات و موانع است. و می تواند مردم را در برابر سختی ها در صحنه نگه دارد و اراده ی آنان را در اموری که مربوط به خود آنان است عینیت بخشد.تعاون و همکاری متقابل زمینه های یگانگی و وحدت و یکپارچگی هر چه بیشتر مردم را فراهم می کند .

راهکارهایی مانند ایجاد نگرش مثبت از تعاونی ها در نزد مردم از طریق جلوگیری از ورشکسته شدن شرکت های تعاونی، تقویت عملکرد تعاونی ها، تقویت نهادهای مسئول در امور تعاونی ها، جلوگیری از سوء استفاده از تسهیلات بخش تعاونی، حمایت های مالی از تعاونی ها در بدو تأسیس، تقویت تواناییهای علمی و آموزشی کادر نیروی انسانی و تدوین راهبردهای مناسب برای ایجاد رقابت سازنده بین تعاونی ها را میتوان مهمترین  راههای تقویت و تحلیل نگرش های مردم در جهت  تقویت و ترویج  فرهنگ تعاون دانست و همچنین بررسی راههای افزایش قدرت رقابتی بخش تعاون و دیگر بخش ها”، افزایش سطح تحصیلات اعضای هیات مدیره، تزریق سرمایه به صورت هدفمند  از طریق تصویب لوایح و قوانین توسط، آشنایی تعاونی ها با تکنولوژی مدرن و روزآمد و تسهیل دسترسی تعاونی ها به بازارهای محلی، منطقه ای و مرزی را از جمله راهکارهای مناسب در جهت افزایش قدرت رقابتی تعاونی ها    محسوب میشوند

کلید واژه : ترویج ، تقویت ، اشاعه ، فرهنگ ، مشارکت مردم، تعاونیها