حراج!

بررسی تاثیرمهاجرت روستائیان برمساکن غیررسمی شهری

۱۲,۰۰۰تومان ۱۰,۰۰۰تومان

بررسی تاثیرمهاجرت روستائیان برمساکن غیررسمی شهری

Investigating the Impact of Villagers Migration on Urban Informal Housing

توضیحات

مهاجرت در بعد جابه جایی افراد انسانی سابقه دیرینه دارد و در واقع عمر این پدیده در ازای عمر تمدن انسانی می باشد. هدایت شهرنشینی و روند آن در محدوده مورد مطالعه در اغلب زمینه‌ها به دلیل عدم مشارکت بخش خصوصی بخاطر ضعف اقتصادی از بیرون منطقه انجام گرفته و نقش دولت و سیاستهای آن در رشد و توسعه و یا رکود فعالیتهای اجتماعی واقتصادی تاثیر فراوان داشته است .مهاجرتهای روستایی نیز تاثیر بسزایی در ساخت و کارکرد شهر نهاده است دلیل عمده مهاجرتهای روستا شهری عوامل اقتصادی (فقر – بیکاری) بوده که ناشی از محیط طبیعی نامساعد و ضعف تکنیک و سرمایه و عدم برنامه‌ریزیهای صحیح دولت می‌باشد.خصلت شهرنشینی ، ناهماهنگ بودن رشد جمعیت شهری باتوسعه سطح تولیدات کشاورزی و غیرکشاورزی است .زیرا معمولا” گذرگاه انتقال اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی را طی نکرده و فقط صعود بخش سریع خدمات و افزایش ناچیز بخش صنعت که قسمت اساسی آن هم مربوط به صنعت ساختمان‌سازی است ، در اوضاع اقتصادی شهر مشاهده می‌شود.وانگهی مشاغل خدماتی نیز اغلب مشاغل انگلی و واسطه‌ای می‌باشد.پشتوانه اقتصادی شهر متکی بر فعالیتهایی است که عمدتا” خرده‌فروشی تولیدات صنعتی پیشه‌وری و خدماتی است که بخش اعظم آن را حقوق بگیران دولت تشکیل می‌دهند و باضافه مازاد تولید محصولات کشاورزی و دامی در نقاط روستایی و کوهستانی تغذیه می‌نماید و فقط مازاد محصولات کشاورزی است که به خارج از منطقه صادر خواهد شد و در بخش خدمات و صنعت نتوانسته به پشت دروازه‌های منطقه نفوذ کند و در اکثر زمینه‌ها نیز به خارج از منطقه‌متکی است . اگرچه مهاجرت روستائیان به شهر از جانب اکثر شهروندان و برنامه‌ریزان دولتی پدیده‌ای منفی و مخرب تلقی می‌شود اما همراه با پیامدهای منفی، نتایج و آثار مثبتی نیز بدنبال داشته است ، که آثار مثبت آن بیشتر در زندگی خود مهاجران مشاهده می‌شود تا جائی که اکثریت آنان از مهاجرت خویش راضی‌اند. این پژوهش به بررسی و شناخت علل و انگیزه های مهاجرت روستائیان  و تاثرآن بر مساکن غیر رسمی شهرها  می پردازد شناخت عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر مهاجرت روستائیان در شهر از دیگر اهداف این پژوهش می باشد. در خاتمه بطور خلاصه به سوالات مطرح شده در ابتدای این تحقیق  پاسخ می‌دهیم

کلید واژه : مهاجرت ، روستاییان ، شهرنشینی ، مشاغل غیر رسمی ، عوامل اجتماعی ، اقتصادی