حراج!

پرسشنامه رابطه تعارض والدین با یکدیگر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۸,۰۰۰تومان ۶,۰۰۰تومان

پرسشنامه رابطه تعارض والدین با یکدیگر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

Parental Conflict Relationship Questionnaire on Students’ Academic Achievement

توضیحات

از شما  خواهشمندم که به سوالات این پرسشنامه که در جهت بررسی موضوع ذکر شده می باشد با دقت پاسخ دهید تا بتوانیم به صورت علمی این پژوهش را به ثمر رسانده و آنرا در راستای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان قرار دهیم.