حراج!

مدل ریاضی چند هدفه برای برنامه ریزی مدیریت جامع جنگل

۲۰,۰۰۰تومان ۱۵,۰۰۰تومان

مدل ریاضی چند هدفه برای برنامه ریزی مدیریت جامع جنگل

Multi-objective mathematical model for forest management comprehensive planning

توضیحات

در این مقاله یک مدل ریاضی چند هدفه برای برنامه ریزی مدیریت جامع جنگل ارائه شده است. اهداف برنامه ریزی عبارتند از : حداکثر سازی میزان جذب کربن، ارزش فعلی خالص درآمد، حجم توده سرپا، میزان اشتغال و حداقل سازی میزان فرسایش خاک در افق برنامه ریزی . مدل برای برنامه ریزی سرزمین در حوضه آبخیز (٣٠ صفارود (رامسر اجرا و مورد ارزیابی قرار گرفته است. این مدل دارای ٩٠۴ متغیر تصمیم و ١٠٣٧ محدودیت می باشد.)