حراج!

لرستان : تاریخ ، جغرافیا، نژاد و..

۳۰,۰۰۰تومان ۲۵,۰۰۰تومان

 پیشینه تاریخی  لرستان   قبل از انقلاب

Lorestan date before the revolution

توضیحات

لرها از اقوام مهم تاریخ ایران می باشند و همواره در طول تاریخ پر فراز و نشیب ایران قوم لر نیز تحت تاثیر عوامل زیادی قرار گرفت و مکرراً مورد بی مهری های زیادی از طرف نیروهای دولتی قرار می گرفتند از جمله می توان گفت :که در دوران قاجاریه لرها دارای وضعی کاملاً اصفناک بودند با روی کار آمدن رضا خان برای عبور از لرستان و رسیدن به خوزستان و نیز کپارچه کردن ایران نیروهای نظامی سعی کردند که وارد لرستان شوند و در این پژوهش چگونگی ورود نیروههای نظامی به رهبری امیر احمدی به ناحیه ناهمواره لرستان بیان شده است و نیز کشتار و سرکوب شورشیان لر و اعدام بسیاری از سران آنها به دست نیروهای دولتی بیان شده است و در فصل اول و دوم موقعیت جغرافیایی و نژاد لرها بیان شده است و در فصل سوم بروز کودتای ۱۲۹۹ در فصل چهارم طرح نقشه حمله به لرستان و کشته شدن عده ای از خوانین به دست دولت و در فصل پنجم حملات نیروهای دولتی به لرستان در طی مراحلی مختلف توسط فرمانده غرب امیر احمدی به لرستان و عبور از راههای ناهموار و تصرف خرم آباد توسط نیروهای دولتی و در فصل ششم با بر پایی قیام شیخ خزاعی جایگزین امیر احمدی شد و وی در خرم آباد اعدام شدند اما پس از مدتی امیر احمدی دوباره به مقام خود به عنوان امیر غرب بازگشت والی پشتکوه (غلامرضا خان ) نیز از ترس اقدامات رضا خان به بغداد گریخت آنها تخته قاپو کردن لرها و ایجاد خدمت نظام اجباری برای لرها و نیز احداث مدارس به سبک نوین برای گسترش تعلیم و تربیت در میان عشایر و مردم لر و نیز در دوران رضا خان دو راه مهم شوسه و راه آهن ایجاد شد که این هر دو راه از لرستان عبور می کرد .

کلید واژه :لرستان ، جغرافیا، نژاد لرها، کودتای ۱۲۹۹، نقشه ، حمله به لرستان ،کشته شدن ، خوانین ، حملات نیروهای دولتی به لرستان

Lorestan date before the revolution

تعداد صفحات ۵۲  Word   فهرست مطالب و موضوعی را  در پیوست تصاویر ببینید

شما شاید این را هم دوست داشته باشید