حراج!

برنامه تحصیلی و کنترل اجتماعی

۱۲,۰۰۰تومان ۱۰,۰۰۰تومان

تاریخچه برنامه تحصیلی و کنترل اجتماعی
History of the curriculum and social control

توضیحات

زمینه برنامه تحصیلی یک نقش اصلی را در تاریخ رابطه بین مدرسه و جامعه بازی می کند.به این دلیل می تواند به عنوان یک نمونه بی نظیر برای تحلیل روابط مدارس با سازمان های دیگر به کار رفته شود.

سیاست های فرهنگی و آموزشی و تصور اینکه چگونه تعهدات باید اجرا شوند و چه کسی باید روی آنها قدرت داشته باشد،به عنوان مکانیسم های کنترل اجتماعی به کار گرفته می شدند.این مکانیسم ها،اثر فرهنگی یا اقتصادی این گروه ها از افرادی را که هنوز در جهان امروز قدرت کمی داشتند را کمی افزایش می دادند.