حراج!

بهداشت مواد غذایی درزمان بحران

۱۵,۰۰۰تومان ۱۰,۰۰۰تومان

اقدامات وراهکارهای تأمین بهداشت مواد غذایی درزمان بحران

Measures to provide food hygiene during the crisis

توضیحات

تـأمین و توزیـع غـذای سـالم، کـافی وبهداشـتی یکـی ازبزرگترین چالشهایی است که همواره فراروی مدیران وضعیت اضطراری وبهداشتی بوده است . ظهورتغییرات نـامطلوب جـدی دروضعیت تغذیه جامعه بعد از وقوع بلایا شایع نیست و به نوع ، مدت وقوع حادثه، وسعت حادثه و نیـز وضـعیت تغذیـه مـردم بستگی دارد . درمجموع آثار بلایا بر غذا و تغذیـه در سـه قـسمت (۱ اخـتلال درتولیـد (۲ اخـتلال درتوزیـع (۳ آلـودگی وسـیع موادغذائی است .

بطورکلی برای تهیه وتأمین موادغذائی سالم و بهداشتی و همچنین نگهداری درشرایط بهداشتی و مطلوب نیاز به یک مدیریت قوی و واحد دراین زمینه می باشـد .

 

کلمات کلیدی:بحران-بهداشت موادغذایی-شرایط اضطراری-توزیـع-غـذای سـالم-بهداشـتی-حادثه-تغذیـه-مـردم-تولیـد-آلـودگی

تعداد صفحات:۱۳       فایل:Word