حراج!

بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در تحقق حقوق شهروندی

۷۵,۰۰۰تومان ۷۰,۰۰۰تومان

بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در تحقق حقوق شهروندی

Study of Dispute Resolution Councils role in the realization of citizens’ rights

حقوق شهروندی، شورای حل اختلاف، تناقض قانونی، اطالۀ ادرسی، تکریم ارباب رجوع.

توضیحات

حقوق شهروندی جزء مهمی از حقوق بشر و از مباحث روزآمد علوم انسانی است که در بسیاری از زمینه‌های پژوهشی مورد تحلیل و پژوهش قرار گرفته است. هدف ما در این پژوهش بررسی نقش شوراهای حل اختلاف در تحقق حقوق شهروندی می باشد . که بصورت توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.در این پژوهش، معیارهای برقراری حقوق شهروندی در شورای حل اختلاف بررسی شده است. شورای حل اختلاف در ذات خود و به‌عنوان اهداف شکل‌دهنده، به‌دنبال تحقق و پاسداشت برخی حقوق شهروندی است؛ برقراری قانون، تکریم ارباب رجوع، کاستن از اطالۀ دادرسی، تسریع در انجام امور و دوری از تشریفات اداری از جملۀ این موارد هستند.
چنانکه در این پژوهش خواهیم دید، این نهاد در تحقق برخی از این معیارها توفیق‌های قابل توجهی نیز داشته است؛ اما ایرادات و انتقاداتی نیز بر شوراهای حل اختلاف از منظر مراعات حقوق شهروندی وارد است. برجسته‌ترین این موارد تناقضات قانونی موجود در اساس شکل‌گیری این نهاد و نیز فرآیند پیگیری امور مردم است که در این سال‌ها محل بحث‌های متناقضی نیز بوده است. در این پژوهش با رویکری انتقادی به تناقضات قانونی موجود در نهاد شورای حل اختلاف، به‌عنوان جلوه‌هایی از نقض حقوق شهروندی، به تفصیل پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، شورای حل اختلاف، تناقض قانونی، اطالۀ ادرسی، تکریم ارباب رجوع.

شما شاید این را هم دوست داشته باشید