شهادت و شرایط آن در قانون مجازات اسلامی

۱۲۵,۰۰۰تومان

شهادت عبارت است از اظهارات افراد خارج از دعوی نزد حاکم ، مبنی بر اینکه امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن به طور حسی آگاهی یافته اند.

توضیحات

شهادت شهود” یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در تمام آئین ها و نظام های حقوقی است. امروز نقش اثباتی شهادت به عنوان طریقی در حل و فصل خصومت ؛ احقاق حق و اثبات جرم در در اجتماع بر کسی پوشیده نیست.دین مبین اسلام نیز به این امر مهم تاکید و در کتاب و سنت به دفعات به موضوع و اهمیت شهادت اشاره کرده است در حقوق اسلامی شهادت از دلایل محکم و متقن اثبات حق و جرم محسوب می گردد. قرآن کریم ، به عنوان معتبر ترین کتب اسمانی و یگانه سند مکتوب راهنمای زندگی بشر که به دور از جعل و تحریف در دسترس ما قراردارد درموارد متعددی به شهادت ولزوم ادا و اقامه آن دردعاوی اشاره کرده است ومتعاقب آن فقها نیز در اکثر کتب فقهی ، باب مخصوصی را به شهادت اختصاص داده اند.در قانون مدنی ایران شهادت در کنار اقرار؛ اسناد کتبی؛ امارت و قسم از جمله ادله اثبات دعوی شمرده شده و در امور کیفری نیز شهادت بعنوان دلیل اثبات جرم به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی چگونگی اثبات حدود و قصاص بوسیله شهادت بیان شده و در آئین دادرسی مدنی و کیفری از شهادت بعنوان ادله اثبات نام برده و شرایط و ترتیبات مربوط به آن ذکر شده است.اگر چه امروزه باتوسعه خواندن ونوشتن درسطح عمومی و تسهیل در تنظیم سند دراعمال حقوقی و اشکالاتی که ازلحاظ علمی و روانشناسی درارتباط با شهادت مطرح شده و سایر احتمالات دیگر ، اعم از دروغگویی شاهد و … اکثر کشورهای غربی ، سعی برتحدید قلمرو شهادت وکاهش ارزش آن داشته اند و تا آنجا که امکان جایگزین بوده ( در اعمال حقوقی ) از درجه اعتبارآن کاسته اند ، اما ، در این میان ، حقوق ایران با الهام از منابع شرعی همچنان شهادت را معتبردانسته و ارزش زیادی برای آن قائل است . اما از طرفی هم درشرایط شاهد و شهادت سختگیری می کند تا هر کس نتواند با استناد به شاهدان بی تقوا وشهادت های بی اعتباردادگاه را اغفال نماید . شرایطی همچون ایمان ، عدالت و … از جمله مواردی است که قانونگذاروجود آنها را در شاهد شرط دانسته است.