حراج!

یکپارچگی اراضی کشاورزی

۱۰,۰۰۰تومان ۸,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد …

توضیحات

در این مقاله به بررسی عوامل فرهنگی -اجتماعی مؤثر در عدم یکپارچگی اراضی کشاو رزی درقالب پرداختیم. یکپارچه سازی اراضی فرایندی از اصلاحات ارضی است که با تغییر در ساخت فضایی اراضی کشاورزی از طریق اصلاح مدیریت، ضمن تحرک بخشی به اقتصاد روستا، تحول در ساختار نواحی روستایی را تسهیل می کند. با وجود ضرورت یکپارچه سازی اراضی در جوامع در حال توسعه، عوامل زیادی مانع اجرای آن در روستاهای کشور شده است . نمونه های مورد

مطالعه زمین های زراعی در شهرستان شوش می باشد، که  با استفاده از مطالعات کتابخانه ای داده های شاخصهای؛ کاهش سرانه بین دو نسل، سرانه زمین، میزان سواد، میزان افزایش جمعیت بین دو نسل، تأ ثیر وقف، ارث (تقسیم شدن یا نشدن زمین بعد از مرگ ) بعد از جمع آوری و پردازش اولیه دادههای مشابه در سایر نقاط ، بین شاخصهای فرضیات تحقیق ضریب همبستگی به روشهای اسپیرمن و پیرسن محاسبه شد .

نتیجه آنکه ، بین شاخص های کاهش سرانه و همچنین وقف و کاهش سرانه همبستگی معناداری وجود ندارد، اما بین ارث و افزایش جمعیت با کاهش سرانه و همچنین سواد با سرانه زمین همبستگی معنادار وجود دارد . سپس برای سه فرضیه ای که بین شاخص های آنها ضریب همبستگی معنادار وجود داشت، معادله و نمودار خط رگرسیون محاسبه شد . بنابراین شاخص های وقف و ازدواج در عدم یکپارچگی اراضی زراعی  تأ ثیری نداشته، درحالی که ارث، افزایش جمعیت و سواد از عوامل اجتماعی -فرهنگی مؤثر در عدم یکپارچگی اراضی در این منطقه  می باشند.

واژه های کلیدی: یکپارچه سازی، اصلاحات ارضی، ساخت فضایی ، همبستگی