حراج!

ویژگی های جمعیت شناختی خودکشی منجر به فوت و اقدام به خودکشی

۲۷,۰۰۰تومان ۲۵,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد …

توضیحات

میزان مرگ ومیر ناشی از خودکشی طی سال ها در زنان بیشتر از مردان است.

سم، دارو، خودسوزی،سه روش عمده ی اقدام به خودکشی می باشند که بیشتر خودکشی ها در مردان بصورت سم و در زنان بصورت سم ،خودسوزی و دارو صورت پذیرفته بود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های جمعیت شناختی خودکشی منجر به فوت واقدام به خودکشی بود.

مطالعه ی این پژوهش از نوع توصیفی بود که نمونه ی آماری کلیه ی ۲۴ نفر افراد فوت شده به علت خودکشی منجر به فوت واقدام به خودکشی بوده است.ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ی خود ساخته شامل ویژگی های جمعیت شناختی خودکشی منجر به فوت و اقدام به خودکشی بود.اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها نشان داد که تعداد ۲۴ نفر افراد فوت شده به علت خودکشی منجر به فوت و اقدام به خودکشی بوده اند.

همچنین یافته ها نشان داد که ۸۳/۲۳ % گروه مردان و ۳۳/۳۳% گروه زنان از طریق سم اقدام به خود کشی کرده بودند.

در ضمن یافته ها نشان داد که اکثریت افراد فوت شده به علت خودکشی در سطح تحصیلات پایین ، مجرد ، بیکار ، وضعیت اقتصادی ضعیف و در گروه سنی ۱۹-۱۵ ساله بوده اند .

نتایج بیانگر ان است که خودکشی بعنوان یکی از عوامل مرگ و میر در بین نوجوانان و جوانان شیوع فراوانی دارد که این می تواند معضلی برای جامعه محسوب شود .پس با شناخت عوامل مرگ و میر و کاهش میزان مرگ ومیر و افزایش امید به زندگی پیشنهاد می شود از بروز انواع خودکشی در جامعه جلوگیری شود.

کلید واژه :خودکشی منجر به فوت ، جمعیت شناختی خودکشی ، افکار خودکشی ، اقدام به خودکشی ناموفق