حراج!

مسئولیت کیفری اطفال بزهکار

۸۰,۰۰۰تومان ۷۵,۰۰۰تومان

مسئولیت کیفری کودکان بزهکار از منظرقانون مجازات اسلامی و اسناد بین الملل

Criminal liability of child offenders in the context of the Islamic Penal Code and the International Covenant

تعداد صفحات:144 فایل: Word  فهرست در قسمت تصاویر ببینید

توضیحات

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﻃﻔﺎل از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي اﻳﺮان ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و اﻓﺖ وﺧﻴﺰﻫﺎي در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳـﺖ و در ﺳﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺘﻌﺪدي را در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺳﭙﺮي ﻛﺮده اﺳﺖ. در ﻗﺎﻧﻮن  ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮﻣﻲ ۱۳۰۴، ﻣﻮاد ۳۴ ﺗﺎ ۳۸ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﻃﻔﺎل ﺑﺰﻫﻜﺎر را ﻣﻄـﺮح ﻛـﺮده، ﻣﺠﺎزاﺗﻲ ﺑﺮاي آن ﻣﻘﺮر ﻛﺮد. اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ زﻳـﺎدي ﻛﺴـﺐ ﻧﻜـﺮد؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺳﺎل ۱۳۳۸، ﻗﺎﻧﻮن دادﮔﺎه ﻫﺎي اﻃﻔﺎل را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴـﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﺮم و ﻣﺠـﺎزات ﺑـﺎ اﻧﺘﻘـﺎد ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪ. ﭘـﺲ از ﭘﻴـﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺴﺘﺮده اي در ﺣﻘـﻮق ﻛﻴﻔـﺮي ﻛﺸـﻮر اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪ و ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﻃﻔﺎل ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات اﺳـﻼﻣﻲ ﻛـﻪ ﺳـﺎل ﻫـﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﻧﻮن آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻛﺸﻮر اﺟﺮا ﻣﻲﺷـﻮد ، ﻓﺮﺻـﺘﻲ را اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮد ﺗـﺎ اﺑﻬﺎﻣـﺎت و  اﺷﻜﺎﻻت آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻌﺎﻳﺐ آن ﻋﻴﺎن ﺷـﻮد. درﺑـﺎرة ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ  ﻛﻴﻔﺮي اﻃﻔﺎل ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺪﻫﺎي ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺘﻮﺟـﻪ آن ﺷـﺪ .

با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تغییراتی در مقررات مربوط به مسئولیت کیفری اطفال پدید آمده است مثلاً در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ، ﻋﺪم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﻓﺮاد ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ، وﻟـﻲ  در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل در ﻣﻮاردي ﺑﺮاي آﻧﺎن ﺗﻌﺰﻳﺮ وﺿﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻲ ﻓﻘﺪان ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔـﺮي اﻳـﻦ اﻓـﺮاد  اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺑﺎرة اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ، ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻲ از ﺟﻬﺖ ﻣﺠﺎزات ﺑﺎ اﻓـﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل وﺟﻮد ﻧﺪارد و رﺷﺪ ﻛﻴﻔﺮي ﻧﻴﺰ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮ، ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. سوالی که مطرح و از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ اﺳﺖ ، به این نکته اشاره دارد ﻛﻪ ، آیا در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎﻻت از منظر حقوق بین المللی  ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه است ؟ وآیا ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ اﻳـﻦ اﺷـﻜﺎﻻت ﮔـﺎم ﻫـﺎي ﻣﻔﻴـﺪي ﺑﺮداﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ؟آیا در ﺗـﺪوﻳﻦ ﻗـﺎﻧﻮن ﻣﺠـﺎزات اﺳﻼﻣﻲ مصوب سال ۱۳۹۲  ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﺳﻴﺐﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓـﻊ آن اﻗـﺪام  ﺷــﻮد. هدف از تحقیق ﭘــﻴﺶ رو در ﻣﻘــﺎم ﺗﺒﻴــﻴﻦ ﺑﺮﺧــﻲ از اﺷــﻜﺎﻻت ﻗــﺎﻧﻮن ﻣﺠــﺎزات اﺳــﻼﻣﻲ و  ﻧﻮ آوري ﻫﺎي ﻻﻳﺤﻪ در رﻓﻊ آن اﺷﻜﺎﻻت از منظر حقوق بین الملل  اﺳﺖ. دراین تحقیق مسئولیت کیفری کودکان بزهکار از منظر قانون مجازات اسلامی ۹۲ وحقوق بین الملل  ،مقایسه  مقررات با اسناد بین المللی مربوط به مسئولیت کیفری اطفال ، نقاط ضعف ، قوت و مهمترین ﻧـﻮ آوري ﻫـﺎي  ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ درﺑﺎرة ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﻃﻔﺎل قوانین در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ را بررسی نموده ایم.

کلیدواژه : اطفال- رشد- بلوغ- مسئولیت کیفری- تعزیر- قانون مجازات اسلامی- اسناد بین المللی-نظام حقوقی-مصوّبات-سازمان ملل متحد-حقوق کودک-سن- جنس-نوع جرم-سابقه کیفری

تعداد صفحات ۱۴۴  فایل Word   فهرست موضوعی در قسمت تصاویر ببینید .