حراج!

مدیریت سیستم های اطلاعاتی

۱۶,۰۰۰تومان ۱۵,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد …

توضیحات

این تحقیق در دوبخش ، کلیات و مبانی مدیریت  سیستم‌های اطلاعات ارائه می‌شود.بخش اول به  تعریف سیستم اطلاعات، کار سیستم اطلاعات، رایانه و سیستم اطلاعات، کاربرد سیستم‌های اطلاعات، مزایای استفاده از سیستم‌های اطلاعات، انواع سیستم‌های اطلاعات، عناصر تأثیرگذار بر سیستم‌های اطلاعات و در بخش دوم  ، سیستم های اطلاعات سازمانی و انواع معمول سیستم های اطلاعات سازمانی شامل سیستم‌ پردازش مبادلات، سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری  و چگونگی تهیه یک سیستم اطلاعات برای سازمان مباحث این مقاله را تشکیل می‌دهند.  

 

 

کلیدواژه : سیستم اطلاعات؛ مدیریت  سیستم اطلاعاتی؛ سیستم اطلاعات سازمانی؛ سیستم پردازش مبادلات (TPS)؛ سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)؛ سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری (DSS)