حراج!

عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان به مديريت شهري

۲۰,۰۰۰تومان ۱۵,۰۰۰تومان

طراحي مدل عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان نسبت به مديريت شهري

Designing the Model of Factors Affecting Citizens’ Trust in Urban Management

تعداد صفحات : 35  فایل :Word  فهرست در قسمت تصاویر ببینید

توضیحات

بيش از يك دهه نيست كه مديريت شهري به عنوان رشته اي نوين، مورد توجه جوامع علمي قرار گرفته است. اين رويكرد جديد به مسايل شهروندان و فضاهاي شهري، اشتراكات گستردهاي با ساير علوم همانند مديريت دولتي، جامعه شناسي، شهرسازي و … دارد. متغير اعتماد به دليل ماهيت چند سطحي و چند رشته اي خود از جمله نقاط اشتراك بين علوم اجتماعي است. در اين پژوهش با مرور اين متغير و مؤلفه هاي مؤثر بر آن در گسترهاي وسيع و دسته بندي آنها براساس مدل پاورز، سعي بر طراحي مدل متغيرهاي تأثيرگذار بر اعتماد شهروندان نسبت به مديريت شهري شده است.

شهر موجودي زنده  است با تركيبي از سه عنصر اصلي : كالبد شهر ، شهروندان و مديريت شهري . شهر علاوه بر آنكه داراي كالبد و جسم است ، جان و روح نيز دارد . لذا اصلي ترين عنصر شهر همانا شهروندان و ساكنان آن هستند كه با يكديگر روابط اجتماعي دارند و مجموعه متنوعي از نيازهاي اقتصادي ، رواني ، اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي و رفاهي را شكل مي دهند . شهر مركز تبادل فرهنگها و خرده فرهنگها و گاه مركز تعارض آنهاست . روابط شهروندان در شهر فراتر از روابط اقتصادي و مادي است و انواع فراواني از تعاملات و مناسبات فرهنگي و اجتماعي در شهر رواج دارد . بعبارت ديگر شهر بيش از آنكه ماهيتي كالبدي داشته باشد ، پديده اي فرهنگي است و شهرها ميراث سالها تغيير و تحول و پويايي فرهنگي هستند . برنامه ريزي كالبدي و فضايي شهر بر انواع مناسبات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي شهر تاثير مي گذارد و متعاقباً رفتارها و تظاهرات فرهنگي و اجتماعي نيز بر سيما ، منظر و كالبد شهر تاثير مي گذارند . اين مقاله در نظر دارد تا به اين دو سؤال اساسي در حوزه ي اعتماد پاسخ دهد:

۱. عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان به مديريت شهري چيست؟

۲. مدل تبيين كننده نحوهي تأثير عوامل مؤثر بر اعتماد شهروندان نسبت به مديريت شهري كدام است؟

کلیدواژه:اعتماد, شهروندان, مديريت, شهري,ويژگي, اعتمادكننده, اعتمادشونده,محيط اعتماد,علوم اجتماعي, گيدنز,جوامع,مدرن,نظام هاي انتزاعي, جانشين, نظام ,خويشاوندي, اجتماعي, محلي, سنت ,دين ,جوامع, روستايي, كدخدا, ميراب,روحانيت, شهري, انقلاب صنعتي, متغييرهاي دخيل, خدمات, مديريت شهري