حراج!

آموزش مجازی

۳۵,۰۰۰تومان ۳۰,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد …

توضیحات

آموزش مجازی در ایران صنعتی نوپا در تکنولوژی آموزشی وآموزش از راه دور است، اما مراکز و مؤسسات آموزشی به ویژه دانشگاه پیام نوردر تلاش است تا هرچه سریعتر الگویی مناسب با ساختار آموزشی و فرهنگی کشور در زمینه آموزش مجازی ارائه کنند. علاوه بر مزیتهایی که آموزش مجازی ماهیتا از آن برخوردار است، یکی از مهمترین دلایل ضرورت سازماندهی مراکز و مؤسسات آموزش الکترونیکی در ایران، تقاضای روزافزون آموزش به ویژه آموزش عالی در کشور است که با توجه به محدودیت منابع و ظرفیت آموزشی در نظام آموزشی فعلی به یک موضوع خاص اجتماعی تبدیل شده است. لذا با توجه به نقش بسیار مهم آموزش مجازی در تحقق اهداف آموزش عالی پژوهش حاضر با هدف راه های گسترش آموزش مجازی در دانشگاه پیام نور انجام شده است برای تحقق هدف کلی از طریق مطالعه مربوط استخراج شد که پس از نظر سنجی در پنج فصل تدوین شد برای تعییین میزان تناسب پرسشنامه هایی تهیه گردید .جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور  که حداقل آشنایی با این زمینه را داشتند انتخاب نمودم این پرسشنامه ها روی یک نمونه آماری متشکل از ۱۰۰ نفر از افراد جامعه آماری اجرا شد

 

کلید واژه ها : مجازی،آموزش،دانشگاه پیام نور،دانشگاه مجازی،آموزش مجازی، شهرستان شوش