حراج!

متناسب سازي ساختار سازماني شركتهاي چندبخشي

۱۵,۰۰۰تومان ۱۱,۰۰۰تومان

متناسب سازي ساختار سازماني شركتهاي چندبخشي

Matching the Organizational Structure of Multi-disciplinary Companies

تعداد صفحات: 23          فایل:Word              فهرست موضوعی در تصاویر ببینید

توضیحات

تغييرات سازماني جزء جوهره سازمان است و سازمانهاي امروزي ماهيت پويا دارند .سازماندهي و ساختاردهي مجدد، الگوي غالب اكثر شركتها در دو دهه اخير بوده است. اين تغييرات در ماهيت و ساختار محيط كار، افراد سازمان را تحت تاثير قرار داده و موجب آشفتگي سازمان شده است كه رهبران شركت بايد درباره آن تدبيري بينديشند.

در ارتباط با ساختاردهي مجدد سازمان، مديران عالي مي توانند يكي از سه روش ذيل را انتخاب كنند: روش اول ساختاردهي پورتفوليو است كه دربرگيرنده تغييرات در تركيب رشته هاي مختلف كسب و كار شركت ازطريق خريد يك شركت يا واگذاري برخي از فعاليتهاي جاري است. دوم، ساختاردهي مجدد مالي سازمان، نوعاً شامل تعهد مقدار زيادي از ديون است كه مديران را مجبور مي كند تا به كسب و كار اصلي بپردازند، جريان آزاد نقدينگي را حذف كنند و ركود سازماني را به حداقل برسانند تا از بهينه بودن كارايي سازمان اطمينان يابند. نهايتاً، ساختاردهي مجدد سازمان بر اين نكته تمركز دارد كه چگونه يك سازمان رويه ها و كاركردهاي فعاليت جاري را به منظور انطباق با تغييرات محيطي تغيير مي دهد.

کلیدواژه:متناسب سازي ساختار سازماني شركتهاي چندبخشي-سازمان -ساختاردهي -الگوي غالب-شركتها -آشفتگي -مديران -ساختاردهي پورتفوليو-واگذاري -فعاليتهاي جاري-مالي -ديون -كسب و كار-نقدينگي -ركود -انطباق

تعداد صفحات: ۲۳          فایل:Word              فهرست موضوعی در تصاویر ببینید