حراج!

مباني برنامه ريزي در كلام مولا در نهج البلاغه

۲۰,۰۰۰تومان ۱۳,۰۰۰تومان

مباني برنامه ريزي در كلام مولا در نهج البلاغه

Fundamentals of Planning in the Word of Mola in Nahj al-Balaghah

تعداد صفحات: 30           فایل:Word              فهرست موضوعی در تصاویر ببینید

توضیحات

بر انسانهاى حقيقت جو و متعهد و همچنين سياستگزاران فرهنگى ، اقتصادى ، سياسى و اجتماعى فرض است كه اهداف و انديشه هاى امام على (ع ) و ارزشها، هنجارها و مناسك پيوند خورده با نام مولا را در جامعه پياده كنند. و اين ضرورتى اجتناب ناپذير است كه اهداف و آرمانهاى آن امام همام ، هدف اين نظام و هم ملاك و معيار ارزشيابى موفقيتها و كاستى هاى جامعه باشد. ضرورى است مسلمين اين زاد و بوم در تمام عرصه هاى اقتصادى ، سياسى ، اجتماعى و بويژه اخلاقى خود را به سيره على (ع ) نزديك كند. هر چند در معيار قرار دادن سيره نظرى و عملى حضرت امير(ع ) براى جامعه اى كه هويت ديرپا و ريشه دار خود را مديون على (ع ) بوده و در شرايط بحرانى در او جستجو مى كند، ترديدى وجود ندارد؛ اما به طور قطع اين مهم مستلزم فهم بيشتر دغدغه ها و انديشه هاى ايشان از يك سو و راهبردى كردن آن از سوى ديگر است .

کلیدواژه:مباني برنامه ريزي در كلام مولا در نهج البلاغه-حقيقت جو-سياستگزاران فرهنگى-اقتصادى-سياسى-اجتماعى -امام على (ع )-ارزشها-هنجارها -مولا-جامعه-آرمانها-ارزشيابى-موفقيت- كاستى-سيره على (ع )-نظرى -عملى-جامعه

تعداد صفحات: ۳۰           فایل:Word              فهرست موضوعی در تصاویر ببینید