حراج!

كارآفريني از ديد علمي و ديدگاه امام علي (ع)

۵۰,۰۰۰تومان ۴۵,۰۰۰تومان

كارآفريني ازديد علمي وديدگاه امام علي (ع)

Entrepreneurship from the scientific point of view and viewpoint of Imam Ali (AS)

تعداد صفحات: 98  فایل:Word  فهرست را در قسمت تصاویر ببینید.

توضیحات

درحال حاضر وجودفاصله وشكاف بين منابع وامكانات ازيك سو و نيازهاي متنوع وفراگير جامعه ي انساني ازسوي ديگر ،دخالت ونقش آفريني بشر را اقتضا مي كند. وقتي مسير حوادث وقايع و روند فعاليت هاي اقتصادي واجتماعي جوامع رابررسي مي كنيم ، درمي يابيم كه انسان هاهمواره به دنبال تغييربوده اند ودراين ميان ، افرادي بوده اندكه از قوانين كلي جوامع تبعيت نكرده وباعث تغييردرجوامع خودوبه طوركلي جوامع بشري شده اند. جوامع پيشرفته ي امروزي ، توسعه ي خود را مديون انسان هايي است كه قادربه تبديل رؤياهاوايده هاي خلاقانه ي خودبه حقيقت بوده اند ، روحيه ي استقلال طلبي براي كاوش موقعيت هاي جديدراداشته اند واز جرئت كافي براي مبارزه باروش هاي متداول وجاافتاده برخوردار بوده اند . اين عاملان تغيير ، شخصيت وروحيه اي داشته اندكه امروز اصطلاحا ((كارآفريني )) ناميده مي شود.بانگاهي گذرابه تغيرات وتحولات سريع وشگرفي كه به طورروزافزون در پيرامون ماواقع مي شود ، مي توان به اين نتيجه ي كلي دست يافت كه جوامع بشري درتمامي ابعاد وشئون مختلف فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي ، علمي تكنولوژي دست خوش دگرگوني هاي بنياديني شده اند . كه بيشترصاحب نظران اقتصادونقش هاي كاركردي كارآفرين رامورد مطالعه قرارداده اند .
جامعه شناسان و روانشناسان نيز ابعاد فرهنگي واجتماعي تاثيرات محيط برفرد و ويژگي هاي شخصي وي رابررسي كرده ا ند وانديشمندان حوزه ي مديريت نيزبا رويكرد فرايندي به تشريح مديريت كارآفرين ومحيط كارآفرينانه درسازمان هايپرداختند. به منظور معرفي پايه واوليه ي كارآفريني اين پروژه به تعريف كارآفريني وديدگاه امام علي (ع) دراين باره پرداخته شد ه كه اميداست جوانان ما با استفاده از اين اطلاعات وبا ايده هاي صحيح به مراتب اعلا دست پيدا كنند.

کلیدواژه: کارآفرینی -ايده هاي صحيح-اطلاعات -فرهنگي – اجتماعي – اقتصادي – سياسي -علمي- تكنولوژي -صاحب نظران-امام علی(ع)- اقتصاد-جامعه شناسان – روانشناسان-تاثيرات محيط برفرد -ويژگي هاي شخصي-کارآفرین

تعداد صفحات: ۹۸  فایل:Word  فهرست را در قسمت تصاویر ببینید.