حراج!

بررسی قتل خطای محض در حقوق ایران

۳۵,۰۰۰تومان ۳۰,۰۰۰تومان

بررسی قتل عمد و غیرعمد در حقوق ایران

Investigation of Intentional and Inhuman Murders in Iranian Law

توضیحات

قتل یا عمد یا شبه عمد و یا خطای محض است که برای احراز هر کدام باید فعل مجرم به جرم استناد داده شود که این استناد دادن خود مطلب پیچیده و دارای نظرات حقوقی زیادی هست (اختلافی ) و قتل از جرم های مقید به نتیجه می باشد و در صورت عمد حساب می شود که عالماً و عامداً و قاصداً باشه .  قتل زمانی غیر عمد هست که عامداً نباشه البته در این مقاله با منابع به این مسئله رسیدگی می کنه امیدوارم که بخوانید.محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست.

در کتاب دیات می فرماید: و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما

 در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید: و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص.

صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:  بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت.

شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند[۴]. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:

الف قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.

ب در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.

در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.

کلیدواژه: قتل عمدشخص – مقتول- قاتل  – شبه عمد -خطای محض – فعل مجرم – جرم -فعل – فاعل – مفغول

تعداد صفحات : ۶۰  فایل Word  فهرست  در قسمت تصاویر ببینید.