حراج!

فشار روانی ناشی بر عملکرد کارکنان شرکت کشت نیشکر و صنایع جانبی

۳۲,۰۰۰تومان ۳۰,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد …

توضیحات

دگرگونی ها وتغییراتی مانندافزایش رقابت جهانی، تأثیر فنآوری اطلاعات، طراحی مجدد فرایندهای تجاری وتوسعه بخشهای خدماتی بردنیای کار اثر می گذارند (کاسیو[۱]،۱۹۹۵؛کوپر[۲]۱۹۹۸؛ فریز[۳]۲۰۰۰).

پژوهش های مختلف نشان ،  داده اند که چنین تغییراتی منجر به افزایش سطوح فشارهای روانی ناشی از شغل می شوند (پرو، فریس، فرینک و آنتونی[۴] ۲۰۰۰) در رابطه با فشار روانی ناشی از شغل، تعاریف و نظریه های متفاوتی وجود دارد. برخی فشار روانی ناشی از شغل را وجود ناهماهنگی یا عدم تناسب بین توانایی ها و مهارت های فرد با الزامات شغل و نیز عدم تناسب بین نیازهای فرد و میزان کامروایی این نیازها از سوی محیط کار وی می دانند. (فرنچ، راجرز و کاب،[۵] ۱۹۷۴ )

طبق نظریه کان [۶] ۱۹۷۰ ( فشارهای روانی ) ناشی از شغل را می توان به عنوان الزامات نقش کاری فرد که دارای ویژگیهای مضر می باشند، تعریف نمود. این ویژگی ها، فشار روانی را از سایر ویژگی های شغل که می توانند منجر به پیامدهایی از قبیل ناخشنودی شغلی شوند، متمایز میسازند. نمونه هایی از این دسته فشارهای روانی ناشی از شغل، ابهام نقش [۷]، تعارض نقش [۸]و گرانباری نقش [۹]می باشند. تعریفی دیگر ازفشار روانی ناشی از شغل آن است که،شرایط محیط کار با ویژگی ها و خصوصیات فرد تعامل می کنند و تعادل روانی و یافیزیولوژیکی وی را بر هم می زنند

گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی فشار روانی[۱۰] را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده‌اند شاید هم براستی دوران ما عصر فشارهای روانی است. دوره‌ای که در آن انسان بشر از هر زمان دیگر در معرض عوامل فشارزا[۱۱] قرارگرفته و مسائل ومشکلات بیشماری از هر سو او را احاطه کرده‌ است. این فشارها به طور حتم با پیچیدگی روز افزون سازمان ها و گسترش تفکیک‌ها،‌ ابزارها و دیگر ابعاد سازمان در صورت عدم برنامه ریزی صحیح و مناسب، افزایش هم می‌یابد. فشار روانی یا استرس که واژه اصلی آن ریشه در زبان لاتین دارد در قرن هفدهم میلادی بسیار متداول بوده و به بعضی سختی، دشواری، فلاکت و محنت به کار رفته است. در اواخر قرن هجدهم معنی آن به نیرو،‌ فشار، زور و تلاش بسیار متغیر یافته است ( تیموری، ۱۳۸۳).

فشار روانی برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد اختلاف نظر در مورد فشار روانی در پاسخ‌هایی که مدیران به یک سوال مشابه تحت عنوان «منظور از اصطلاح فشار روانی یا استرس چیست» این موضوع را تائید می نماید. در این رابطه متداول‌ترین جواب‌هایی که به این پرسش داده شده است عبارت بودند از: کار بسیار زیاد و زمان کم برای انجام آن احساس اضطراب و دلهره، فشار روحی و جسمی بسیار زیاد، فشارهای عاطفی احساسی، هیجانی، احساس خستگی، حساسیت و تحریک پذیری بوده است. فشارروانی را عکس‌العمل فرد به عوامل جدید  تا تهدید کننده در محیط کاری تعریف کرده‌اند ( تیموری، ۱۳۸۳).

فشار روانی را پاسخی دانسته‌اند که فرد برای تطبیق با یک وضعیت خارجی متفاوت با وضعیت عادی به صورت رفتاری، روانی، جسمانی از خود نشان می‌دهد. همچنین فشار روانی را مجموعه واکنش‌های عمومی انسان نسبت به عوامل ناسازگار و پیش‌بینی نشده خارجی یا داخلی از میان برود ایجاد فشار روانی می‌‌کند. فشار روانی دارای آثار جسمانی نیز هست و از این طریق هم به سازمان صدمات شدیدی وارد می‌آید. استرس‌های حاد نیروی انسانی سازمان را ضایع می‌کند و هدف سازمان را دستخوش تزلزل می‌سازد.

افرادی که دچار استرس می‌گردند توان مقابله با آن را از دست می‌دهند ، از جهات جسمانی و رفتاری دچار آسیب می‌شوند و بدین ترتیب است که استرس در سازمان همچون آفتی نیروها را تحلیل می برد و تلاش ها و فعالیت‌ها را عقیم می‌سازد. ( تیموری، ۱۳۸۳)

لذا تحقیق حاضر در نظر دارد که با بررسی رابطه فشارهای روانی ناشی از عوامل سازمانی برعملکرد کارکنان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  گامی کوچک در جهت تبیین موضوع تحقیق برداشته شود.