حراج!

فرهنگ سازمانی و تاثیر بر رفتار کارکنان شبکه بهداشت و درمان

۲۸,۰۰۰تومان ۲۶,۵۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد …

توضیحات

فرهنگ سازمانی در قالب مجموعه ای از باورهای مشترکی که بر رفتار انسان به عنوان عامل حیاتی بقای سازمان اثر می گذارد ،سرچشمه ای برای حرکت و یا مانعی در راه پیشرفت سازمان ها به شمار می آید . این پژوهش سعی دارد با مطالعه ویژگی های فرهنگ سازمانی شامل جذابیت ،روش بودن ،سازگاری ،رسایی ابزار و اعتبار منبع ،تاثیر هریک از آنها را روی رفتار کارکنان درمانگاه هفت تپه  مورد سنجش قرار دهد .

در این پژوهش پس از تایید یایایی و روایی پرشنامه ،اطلاعات جامعه آماری (جمع آوری و از طریق آماره های توصیفی شامل توزیع فراوانی و درصد و آماره های استنباطی آزمون   .آزمون کای دو یک متغیره مورد آزمون قرار گرفتند .

نتایج این بررسی ضمن تائید پنج فرض اصلی . نشان داد که روشن بودن ،سازگاری ،رسایی ابزار ،اعتبار منبع و جذابیت پیام فرهنگ سازمانی به ترتیب بیشتر ین تاثیر را روی رفتار کارکنان خواهد داشت .

در پایان تحقیق راهکارهای مناسب و اصلاحی بصورت پیشنهادات ارائه گردید .