حراج!

عوامل موثر بر انگیزش شغلی

۲۲,۰۰۰تومان ۲۰,۰۰۰تومان

جهت استفاده دانشجویان کارشناسی و ارشد و…

توضیحات

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی کارکنان شرکت شیر  می باشد که فرضیه های عنوان شده عبارتند از توانمندی کارکنان  برانگیزش شغلی ، خلاقیت و نوآوری بر روی انگیزش شغلی کارکنان و یا فرهنگ سازمانی خودیابی و خودباوری بر روی انگیزش شغلی کارکنان و همین طور افزایش مسئولیت پذیری و سابقه کار مدیران بر روی انگیزش شغلی  کارکنان موثر  می باشند .جامعه مورد مطالعه را مدیران و کارکنان شرکت شیر  که شامل مدیران و کارکنان و کارگران می باشند ، تشکیل می دهد که ازاین جامعه ۲۸۰ نفری ۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و پرسش نامه مربوط به انگیزش کارکنان و مدیران بر روی آنها اجرا شد. جهت آزمون فرضیه ها و تحلیل نتایج  این پرسش نامه ۶۰ سئوال پتج  گزینه ای ، از روش آماری X2 استفاده گردید که نتایج بدست آمده نشان می دهد که توانمندی کارکنان  (اعتماد بنفس)، خلاقیت ونوآوری کارکنان، و فرهنگ سازمانی تاثیر بسزایی در افزاش انگزش شغلی  و احساس رضایتمندی در میان کارکنان دارد  و همین طور  مسئولیت پذیری ،سابقه کاری و انگیزه خودیابی مدیران می تواند برانگیزش کارکنان تأثیر مثبتی داشته باشد.

 

کلیدواژه : انگیزش شغلی ، توانمندی، خلاقیت و نواوری ، فرهنگ سازمانی ،مسئولیت پذیری