حراج!

عملکرد دانشجویان پسر نسبت به راههای پیشگری از آسیب

۲۷,۰۰۰تومان ۲۵,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد …

توضیحات

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی سطح آگاهی و عملکرد دانشجویان پسر نسبت به راهکارهای پیشگیری از آسیب می باشد. تحقیق حاضراز نوع توصیفی- پیمایشی است که به صورت گذشته نگر سطح آگاهی و نحوه عملکرد آزمودنی ها را نسبت به گرم کردن، سرد کردن، انعطا فپذیری، قدرت، تجهیزات حفاظتی و تغذیه مورد ارزیابی قرار داد.جامعۀ آماری تحقیق را دانشجویان پسر ورزشکار در رشته ورزشی فوتبال ، فوتسال ، والیبال و… تشکیل داده اندکه از بین آنها ۸۳ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطّلاعات، پرسش نامۀ تعدیل یافتۀهاوکینز و فولر ۱۹۹۸ (۸۱/۰=r) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی نظیر آزمون تی زوجه استفاده شد. از مقیاس فاصله ای لیکرت پنج ارزشی و سه ارزشی جهت نمره گذاری پرسش نامه استفاده گردید. به طوری که به بهترین آگاهی و عملکرد نمره ۱۰۰ و به بدترین آگاهی و عملکرد نمره صفر داده شد. بنابراین مطلوب آن است که بازیکنان نمره ۱۰۰ را کسب کرده باشند.یافته ها تحقیق نشان داد که بازیکنان بهترین آگاهی را در مورد تأثیر گرم کردن در پیشگیری از آسیب قبل از تمرین  ومسابقه وضعیف ترین آگاهی را نسبت به تاثیراستفاده از زانو بند در کاهش آسیب های زانو داشته اند . همچنین بازیکنان بهترین عملکرد را نیز در مورد انجام عمل گرم کردن قبل از مسابقه وتمرین وضعیف ترین عملکرد را در مورد استفاده ا ز زانو بند درحین تمرین ومسابقه داشته اند. نتایج نشان داد که به طور کلی بین آگاهی وعملکرد آزمودنی ها نسبت به راهکارهای پیشگیری ازآسیب اختلاف معناداری وجود دارد (۰۰۰/۰ =p ،۴۶/۴ = r).

 

واژه های کلیدی: آسیب،راهکارهای پیشگیری، آگاهی، عملکرد ، گرم کردن، سرد کردن، انعطا فپذیری، قدرت، تجهیزات حفاظتی ، تغذیه