حراج!

طرح خاورمیانه بزرگ و خطرات آن برای آینده منطقه

۲۰,۰۰۰تومان ۱۵,۰۰۰تومان

طرح خاورمیانه بزرگ و خطرات آن برای آینده منطقه

The Great Middle East and its dangers for the future of the region

تعداد صفحات: 30      فایل:Word       فهرست موضوعی در تصاویر مشاهده نمایید

توضیحات

بر اساس این طرح ارتش امریکا برای انجام مسئولیت های محوله بسیار کوچکتر از حد انتظار است.برای همین منظور ارتش امریکا بایستی گسترش یابد تا بتواند توانایی حضور در همه نقاط جهان را پیدا کند. از فازهای مهم این طرح مسئله تامین انرژی ایالات متحده است.در همین راستا طرح خاورمیانه بزرگ بر اساس تکه تکه کردن کشورهای بزرگ منطقه یا تغییر رژیم های سیاسی آن ها تدوین شده است.هر چند اجرای این طرح در قالب برنامه ی طرح برای یک قرن جدید آمریکایی به نومحافظه کاران امریکایی نسبت داده می شود که هم اکنون کاخ سفید را ترک گفته اند ولی باید دانست موسساتی و تئوری پردازانی که این برنامه ها را پیش بینی کرده اند و همچنین سرمایه دارانی که از آن حمایت می کنند (مافیای سیاست جهانی) هنوز دلبستگی فراوانی به اجرای آن در نیم سده آینده دارند.

بنا بر داده های رسمی نزدیک به هفتاد درصد انرژی مصرفی ایالات متحده امریکا تا سال ۲۰۲۵ باید از ناحیه خاورمیانه تامین شود.این وابستگی عظیم انرژی امریکا به منطقه مزبور کاخ سفید و تئوریسن های امریکایی را وادار کرده تا جایی که می توانند در اندیشه بیمه کردن این ناحیه به سود سیاست های امریکا باشند.

کلید واژه :خاورمیانه بزرگ – طرح امریکایی اسرائیلی- مانیفست-تاریخی-محافظه کاران-امریکایی-ارتش-محوله-تامین انرژی-ایالات متحده-رژیم-سیاسی-کاخ سفید-مافیا-سیاست جهانی-انرژی-تئوریسن-بیمه

تعداد صفحات: ۳۰      فایل:Word       فهرست موضوعی در تصاویر مشاهده نمایید