حراج!

شناسایی عوامل موفقیت در ترفیع و معرفی محصولات جدید به بازار

۵۵,۰۰۰تومان ۵۰,۰۰۰تومان

شناسایی عوامل موفقیت در ترفیع و معرفی محصولات جدید به بازار

Identify the success factors in promoting and introducing new products to the market

تعداد صفحات : 112      فایل: Word               فهرست موضوعی در تصاویر مشاهده نمایید.

توضیحات

 ‌با سرعت‌ يافتن‌ دگرگونيها در شيوه‌هاي‌ استفاده‌ از ابزارها و فنون، منابع‌ انرژي‌ و افزايش‌ ميزان‌ سرمايه‌گذاري‌ در سده‌هاي‌ اخير، تنوعي‌ فزاينده‌ در ساختار بازارها پديدار گشته‌ و با همين‌ تنوع‌ و همچنين‌ گسترش‌ دامنه‌ انتخاب‌ «اين‌ يا آن» براي‌ مشتري، شرايطي‌ نو پديد آمده‌ است. اما سطح‌ پيشرفتهاي‌ مزبور با سطح‌ رشد خواسته‌هاي‌ مشتري‌ همراه‌ نبوده‌ است. بايد گفت‌ كه‌ با گشوده‌ شدن‌ دريچه‌هاي‌ تازه‌ به‌ روي‌ روشهاي‌ تفكر و شيوه‌هاي‌ پژوهش، ضريب‌ بالايي‌ از تخصصي‌ شدن‌ پديد آمده‌ است. تخصص‌ در قرون‌ جديد، ابزارهاي‌ جديد آفريده‌ و ابزارهاي‌ جديد شرايط‌ تازه‌اي‌ پديد آورده‌ است
براي ايجادنگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصولات لبني، فعاليتهاي ترفيعي بايد بتواند در مخاطبان ايجاد آگاهي كند، در آنها علاقه و تمايل به وجود آورد و آنها را به خريد اين محصولات سوق دهد . لذا براي مصرف كنندگاني كه در هر يك از اين موقعيتها قرار دارند بايد روشهاي ارتباطي متناسب با آن موقعيت به كار گرفته شود.
بازاريابي محصولات لبني در مقايسه با محصولات ديگر پيچيدگيها و مشكلات بيشتري داردكه بخش عمده اي از اين پيچيدگيها به ويژگيهاي سه گانه فساد پذيري، فصلي بودن وحجيم بودن بر مي گردد،
نظر به اهميت بازار محصولات غذايي به طور عام و بازار محصولات لبنيات به طور خاص ، شناسايي و مطالعه عوامل و فاكتورهايي كه در موفقيت معرفي محصول جديد به بازار تأثيد دارند ، بسيار مهم و ضروري تلقي مي شود .

کلیدواژه:شناسایی عوامل موفقیت در ترفیع و معرفی محصولات جدید به بازار-انرژي‌ -سرمايه‌گذاري‌ -بازار-مشتري-سطح‌ رشد-روشهاي‌ تفكر-مصرف كنندگان-بازاريابي -محصولات لبني-فساد پذيري-فصلي بودن-حجيم بودن

تعداد صفحات : ۱۱۲      فایل: Word               فهرست موضوعی در تصاویر مشاهده نمایید.