حراج!

شناسایی عوامل موثر بر اشتغال غیر کشاورزی

۲۶,۰۰۰تومان ۲۴,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی ، ارشد …

توضیحات

ارزیابی به عنوان جریان اصلاحگر وکنترل کننده در هر سطح از فرآیند توسعه مطرح می باشد که می تواند راهگشا برای آینده باشد و به دنبال خود توسعه پایدار را به ارمغان آورد و صنعتی شدن مناطق روستایی با تاکید بر صنایع کارگاهی (کوچک) به عنوان راهبرد جدید توسعه ی روستایی در بخش غیر کشاورزی  یکی از راه های دستیابی به کاهش میزان و شدت فقر و بیکاری ،تنوع بخشی به اقتصاد روستایی ، اشتغال زایی ، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و تعدیل شکاف موجود بین درآمد خانوارهای روستایی وشهری مطرح،وحائز اهمیت دانسته شده است.

در این پژوهش ما با  ارزیابی پیامدهای اشتغال پایدار روستایی در بخش غیر کشاورزی و استقرار صنایع کارگاهی (کوچک) در شهرکها و نواحی صنعتی در مناطق روستایی پرداخته و برای انجام این امر مهم از تئوریها ونظریات دانشمندان صاحب نام بهره گرفته شد . بنابراین، فرضیاتی در این زمینه تبیین گردید و برای بررسی موضوع از روش اسنادی و پیمایشی جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد . ضمن تهیه وتدوین پرسشنامه ها به تکمیل واستخراج آنها پرداختیم و با اجرای آزمون های آمار استنباطی بر روی اطلاعات ، این نتیجه حاصل شد که بارگذاری های صنعتی در نواحی روستایی و رشد مستمر اشتغال و کارافرینی در بخش غیر کشاورزی  ، می تواند عملکردی مثبت در جهت رفع معضلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نواحی روستایی شهرستان شوش  داشته باشد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ،کشاورزی تنها منبع اشتغال و درآمد برای خانوارهای روستایی نبوده، بلکه فعالیت های غیر کشاورزی نیز از اهمیت بالایی برخوردارند ،بطوری که در برخی از این کشورها فعالیت های غیر کشاورزی بالغ بر ۵۰ درصد از اشتغال روستایی و همچنین سهم مشابهی از درآمد خانوارهای روستایی را به خود اختصاص داده است ،خصوصیت مهم دیگر فعالیت غیر کشاورزی،تنوع آن است بطوری که شامل طیف وسیعی از فعالیت ها می شودکه این تنوع خود،بستگی به شرایط مختلف محیط های کشاورزی در کشور دارد و ….

واژه های کلیدی: صنایع کارگاهی (کوچک)، توسعه روستایی، اشتغال غیر کشاورزی ،