سیاست خارجی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر

تماس بگیرید

دسته:

توضیحات

متعاقب حمله به برج‌های سازمان تجارت جهانی در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، سیاست خارجی ایالات متحده دچار چرخشی اساسی از راهبرد باز دارندگی(۱۹۹۰-۱۹۴۵) و ابهام راهبردی (۱۹۹۰-۲۰۰۱) به راهبرد حمله پیش دستانه و جنگ پیش گیرانه- گردیده است. هدف اصلی این مقاله تبیین چرخشی و تغییر فوق الذکر است. به این نظور نگارنده تعاریف و مفاهیم مرتبط با موضوع اصلی را بررسی نموده و در بخش‌های بعدی، حوادث ۱۱ سپتامبر و پی آمد آن، حملات پیش دستانه و عملیات پیش‌گیرانه را به عنوان مرکز ثقل بحث مورد پردازش قرار داده است. روی هم رفته هدف اصلی نگارنده بررسی سیاست‌های خارجی آمریکا پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ از نظری راهبردی می‌باشد.