سهم و نقش بزه دیده در بزه دیده واقع شدن او

۱۲,۰۰۰تومان

توضیحات

نقش بزه دیده در بزه دیده واقع شدن امری مسلم است این نقش از طریق شیوه زندگی او ، نوع رفتار عملی و زبانی او در مواجه با بزهکار که در واقع بررسی قصور و نقش غیر تعاملی او با بزهکار است ، ایفا می گردد. ما در این تحقیق ابتدا تئوری ها و نظرات مر بوط را ارائه دادیم و سپس نقش بزه دیده در وقوع عمل مجرمانه را شرح دادیم.