حراج!

رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی بر رضایت از زندگی

۳۲,۰۰۰تومان ۳۰,۰۰۰تومان

جهت استفاده دانشجویان کارشناسی و ارشد …

توضیحات

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با رضایت از زندگی در دانش آموزان دختر انجام گرفته است. بدین منظور ۱۲۳ دانش آموز از پایه های اول، دوم و سوم راهنمایی به روش نمونه گیری ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های هوش معنوی (بدیع و همکاران، ۱۳۸۹ )، هوش هیجانی (شوتو همکاران، ۲۰۰۱ ) و رضایت از زندگی (هیوبنر، ۲۰۰۱ ) استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی با رضایت از زندگی همبستگی مثبت و معنی داری وجود ندارد، اما بین هوش هیجانی با رضایت از زندگی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مؤلفه سجایای اخلاقی در هوش معنوی و مؤلفه های ارزیابی هیجان () و تنظیم هیجان () در هوش هیجانی پیش بینی کننده های معنی داری برای رضایت از زندگی هستند. از سوی دیگر نتایج به دست آمده نشان داد که مؤلفه ی هوش معنوی در کنار هوش هیجانی با رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنی داری دارد.

واژه های کلیدی: هوش معنوی، هوش هیجانی، رضایت از زندگی، دانش آموزان ، مقطع راهنمایی