حراج!

خرد شدن زمینهای کشاورزی

۱۵,۰۰۰تومان ۱۰,۰۰۰تومان

عوامل تاثیر گذار به خرد شدن زمین کشاورزی و شناسایی راهکارهای ساماندهی اراضی

Factors affecting the fragmentation of agricultural land and identifying strategies for lands

تعداد صفحات ۱۸  فایل : Word فهرست در قسمت تصاویر ببینید

توضیحات

پراکندگی اراضی به عنوان یک مانع اساسی در رشد تولیدات کشاورزی در ایران مطرح است . و ناپایداری به صورت بالقوه در نظام بهره برداری پدیدار می شود و پیامدهای نامطلوب به همراه دارد و فرآیندهای طبیعی ، اجتماعی – فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی ، تاریخی و جغرافیایی هر کدام به نوعی در پراکنش اراضی زراعی نقش داشته اند این عوامل عمده در هر مکانی با توجه به شرایط محیطی آن زمینه ساز پراکندگی اراضی بوده و نقش عمده ای را در تشدید این فرآیند داشته اند . کوچکی اراضی کشاورزی در روستاها مانعی در راه افزایش کارآیی تولید و باعث هدر رفتن نیروی کار زارع در رفت و آمدهای بین قطعات ، ایجاد تنش های اجتماعی در مدیریت کشاورزی ، افزایش هزینه استفاده از نیروی کار و استفاده مناسب و بهینه از ماشین آلات و کارایی مدیریت آب را سخت و دشوار می کند . پراکندگی اراضی به عنوان یک پدیده نامطلوب متاثر از عواملی هستند که برای بررسی روش های مناسب نیازمند آگاهی از عواملی همچون عرضه و تقاضا در مورد پراکندگی و خرد شدن اراضی است .

عواملی از قبیل ادوات سنتی از قبیل خیش و کج بیل (نبود ماشین آلات مناسب ) محدودیت بازار ، مشکل حمل و نقل و گرانی هزینه آن و موانع قانونی ، نبود امکانات نگهداری محصولات فاسد شدنی (صیفی جات ) نبود انبار و بسته بندی محصول ، بی خبری از آمار و قیمت موثق ، توزین های غلط ، کارمزد های غیر قانونی ، جایگاه نداشتن تحقیقات دولتی در کشاورزی و عدم استفاده از نتایج تحقیقات ، قابل مقایسه نبودن در آمد کشاورزان نسبت به درآمد شاغلان دیگر بخش های اقتصادی بخصوص تجارت و بازرگانی که بسیار ناچیز است ، عدم خدمات زیر بنایی دولت در مهار آبهای روان ، در نتیجه توسعه روستایی در ناحیه با مشکلاتی مواجه است و تحول مثبتی در ساختار زراعی آن دیده نمی شود و باعث خرد شدن اراضی کشاورزی میشود .

کلیدواژه : خرد شدن اراضی – کشاورزی – کشاورزان  – توسعه روستایی – موانع قانونی – نیروی کار – فرآیندهای طبیعی -اجتماعی – فرهنگی -اقتصادی – سیاسی – تاریخی – جغرافیایی – پراکنش اراضی زراعی – ناپایداری -ادوات سنتی – خیش – کج بیل -ماشین آلات مناسب – محدودیت بازار – مشکل حمل و نقل – گرانی هزینه –  موانع قانونی-نبود امکانات – نگهداری محصولات فاسد شدنی – صیفی جات – انبار- بسته بندی محصول – آمار – قیمت -توزین – کارمزد – غیر قانونی

 

تعداد صفحات ۱۸  فایل : Word فهرست در قسمت تصاویر ببینید