حراج!

حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه

۳۷,۰۰۰تومان ۳۶,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد …

توضیحات

حقوق محیط زیست رشته‌ای از حقوق است که با حفاظت و حمایت از محیط زیست مرتبط است و در برگیرنده اقدامات پیشگیرانه به همراه اقداماتی برای ایجاد مسئولیت و پاک سازی حوادثی است که به محیط زیست آسیب و خسارت می‌زند.

حقوق مخاصمات مسلحانه با‌ قبول‌ واقعیت‌ جـنگ بـه کـاهش آلام انسان‌ها می‌اندیشد و به‌ محدود کردن آثار ناشی از جنگ می‌پردازد،لکن رفتار‌ قدرت‌های استعماری افق روشنی را در حفظ و رعـایت حقوق بشردوستانه نشان نمی‌دهد.فرهنگ‌سازی و تکیه بر ارزش‌های انسانی‌ و‌ دینی‌ امید به آینده را در انـسان‌ها زنده می‌کند.

این تحقیق با هدف  ،شناخت راهکارهای  حفاظت از محیط محیط زیست در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه حقوق بین الملل  را، به صورت توصیفی و با استفاده از‌ منابع معتبر در فقه اسلامی و حقوق بین الملل  مانند اسناد و مدارک کتابخانه‌ای‌ مورد مطالعه قرار داده است

نتایج بدست آمده نشان می دهد، منابع اسلامی سرشار از دسـتوراتی در خصوص آغاز نکردن جنگ،رعایت‌ حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست می‌باشد. همچنین جامعه بین المللی، در این خصوص «به صرف ابراز نگرانی اکتفا ننموده» و اقدامات در خور توجهی را صورت داده است که شاخص ترین آنها، به طور خاص به موضوع حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه می پردازد و با تدوین قواعد،معاهدات و تصویب قوانین در حقوق بین الملل، به ارائهراهکارهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات به استوارتر کردن چهارچوب های محدود کننده حقوق مخاصمات مسلحانه پرداخته است تا از این طریق به کاهش آسیب های زیست محیطی  ناشی از جنگ کمک نماید.

 

کلید واژه : محیط زیست ، معاهدات بین المللی ،مخاصمات مسلحانه ،حقوق بین الملل