حراج!

توانایی روانی،جسمانی و سلامت روان ایثارگران قبل و بعد از رفتن به جبهه

۲۰,۰۰۰تومان ۱۶,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد …

توضیحات

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از تعیین توانایی روانی و جسمانی  ایثارگران  قبل از رفتن به جبهه ، مقایسه وضعیت سلامت روانی رزمندگان داوطلب و غیر داوطلب، و بالاخره، مقایسه وضعیت سلامت روانی رزمندگان ایرانی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با سربازان غربی با توجه خاص به روحیه ایثار و شهادت حاکم بر رزمندگان ایرانی.
روش: در پژوهش حاضر که بر اساس روش تحقیق پس رویدادی انجام شد، از میان ایثارگران  (با جمعیت ۹۷۶۹ نفر) ۲۷۵ نفر با استفاده از رو ش نمونه گیری چند درجه ای خوشه ای طبقه ای با توجه به نوع ایثارگری و منطقه محل سکونت به طور تصادفی انتخاب شدند. از آزمون ۲۵ SCL برای گردآوری اطلاعات استفاده شد.
یافته ها: بر اساس تحلیل های انجام شده توسط ازمون تحلیل واریانس یک طرفه f معلوم شد که بهترین وضعیت سلامت روانی به ترتیب متعلق به جانبازان بالای ۷۰ درصد و جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد و ضعیف ترین وضعیت متعلق به آزادگان است) ۰۱ α< ( همچنین معلوم شد که وضعیت سلامت روانی آزمودنی های بسیجی بهتر از ارتشی است)۰۱ α< ( علاوه بر این تحلیل صورت گرفته بر اساس آزمون Z حاکی از آن بود که نسبت رزمندگان ایرانی دارای مشکلات روانشناختی به طور قابل توجهی کمتر ازرزمندگان غربی است۰۵α<
نتیجه گیری: نتایج فوق در پرتو اعتقادات مذهبی رزمندگان ایرانی و حاکمیت روحیه ایثار و شهادت بر جبهه های نبرد و نیز درونی تر بودن مکان کنترل افراد مذهبی تبیین شده است.

 

کلمات کلیدی : سلامت روانی،قبل ازجنگ، رزمنده،سلامت جسمانی ، روحیه ایثار و شهادت  ، ایثارگران  ، فداکاری ، ایمان به خدا ، افراد عادی