حراج!

تعیین عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان درمانگاه

۲۵,۰۰۰تومان ۲۳,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی و ارشد …

توضیحات

توانمندسازی کارکنان یکی از تکنیکهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و تواناییهای فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است. توانمندسازی فرایندی است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیمها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک می شود. به عبارت دیگر توانمندسازی یک راهبرد توسعه و شکوفایی سازمانی است.هدف اصلی تحقیق بررسی عوامل مؤثر برافزایش توانمندسازی کارکنان کارکنان درمانگاه سازمان تامین اجتماعی می‌باشد. روش مورداستفاده توصیفی از  نوع همبستگی است. بر طبق فرمول کوکران از ۴۲ نفر جامعه آماری ۱۵ نفر به‌عنوان نمونه آماری از طریق روش تصادفی انتخاب گردیدند. سطح روایی متغیر از طریق آلفای کرونباخ تأیید شده است. نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان می‌دهد که بین متغیرهای مشارکت گروهی با ضریب همبستگی (۵۵۴/۰)، خوشایند سازی محیطی (۷۸۹/۰)، رضایت شغلی (۵۵۰/۰)، امنیت شغلی (۸۷۹/۰)، مهارت شغلی (۸۲۹/۰)، اعتماد اجتماعی (۸۴۳/۰) با متغیر توانمندسازی رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود داشته و بین متغیر آموزش با توانمندسازی معنی‌دار نبوده است. نتایج رگرسیونی نشان می‌دهد که متغیر مشارکت گروهی (۲۷۸/۰)، خوشایند سازی محیطی (۳۱۵/۰)، رضایت شغلی (۴۴۵/۰)، امنیت شغلی (۲۳۹/۰)، اعتماد اجتماعی (۴۳۱/۰) توانسته متغیر وابسته را تبیین نماید و ضریب رگرسیون چندگانه برابر با ۶۲/۰ و ضریب تعیین چندگانه نیز برابر با ۴۸/۰ می‌باشد. در کل مجموع متغیر مستقل معنی‌دار در مدل توانسته‌اند ۴۸/۰ از متغیر وابسته یعنی افزایش کیفیت توانمندسازی کارکنان درمانگاه سازمان تامین اجتماعی  را تبیین کنند و ۵۲/۰ آن را متغیرهایی تبیین کرده‌اند که در بیرون از مدل هستند.

کلیدواژه­ها: توانمندسازی، مشارکت، خوشایند سازی محیطی، امنیت شغلی، اعتماد اجتماعی.