حراج!

تاثیرتصمیم گیری مدیران بربهبود عملکردبازرگانی صنایع کوچک

۵۷,۰۰۰تومان ۵۰,۰۰۰تومان

بررسی تاثیرتصمیم گیری مدیران بربهبود عملکردبازرگانی صنایع کوچک

Investigating the Effect of Managers’ Resolution on Performance Improvement in Small Industries

تعداد صفحات:113          فایل: Word                فهرست موضوعی در تصاویر مشاهده نمایید

توضیحات

تصميم گيري تحت تاثير تعدادي از عوامل از جمله عوامل عقلایی، روانشناختی، ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی است. خط مشي تصمیم در علوم تصمیم گیری بیانیه ای رسمی است که روابط مابین اطلاعات ورودی و جریان تصمیمات متخذه را مشخص می سازد. مدل ذهنی به معنای شکل دادن به ذهن، آزمودن آن، توسعه تصویر درونی، نگرش نسبت به جهان و طرز رفتار آن است.

پژوهش برروي بنگاه های كوچك از جهات مختلفی دارای اهميت است. از جمله اهميت شناخته شده آنها مي توان به  فعاليت اقتصادي، استخدام، نوآوري و ايجاد ثروت در بسياري از كشورها اشاره كرد

در محيط رقابتي جهان حال حاضر ، مديريت دانش بعنوان ابزاري توانمند جهت حفظ موقعيت رقابتي و مديريت نوآوري و عامل كليدي براي بقا در سازمانها تلقي گرديده است . بدليل داشتن پتانسيل مناسب تا كنون مديريت دانش در صنايع بزرگ جهت پياده سازي و اجرا مطرح گرديده است و صنايع كوچك و متوسط كمتر به آن توجه نموده اند.بدون شك تعامل بين مديريت بنگاههاي اقتصادي و محيط رقابتي بازارهاي جهاني ، رشد و بالندگي  و تصمیم گیری مناسب نهاد مديريت را در پي خواهد داشت .

کلیدواژه:تاثیرتصمیم گیری مدیران بربهبود عملکردبازرگانی صنایع کوچک -عقلایی-روانشناختی-ارتباطی-اجتماعی -فرهنگی-اطلاعات -تصمیمات -ذهن-آزمودن -تصویر درونی-نگرش – بنگاه های كوچك- فعاليت اقتصادي- استخدام-نوآوري -ثروت-دانش -رشد – بالندگي-

تعداد صفحات: ۱۱۳         فایل: Word                فهرست موضوعی در تصاویر مشاهده نمایید.

پرسشنامه بررسی تصمیم گیری مدیران بر بهبود عملکرد بازرگانی در صنایع