حراج!

تأثیر ماساژ یخ و اولتراسوند بر علائم کوفتگی عضلانی

۱۰,۰۰۰تومان ۸,۰۰۰تومان

جهت استفاده کلیه دانشجویان کارشناسی ، ارشد …

توضیحات

کوفتگی عضلانی تأخیری (DOMS) یک تجربه معمول و شایع پس از انجام فعالیت های غیر معمول به خصوص تمرینات برونگراست. هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسۀ تأثیر ماساژ یخ و اولتراسوند بر علائم و نشان ههای DOMS می باشد. روش شناسی: ۳۰ نفر دانشجوی پسر غیر ورزشکار ( سن :۲+۲۱ سال ، قد ۳+۱۶۷ سانتی متر و وزن : ۱۶+ ۶۷ کیلوگرم ) که تا ماه قبل سابقۀ کوفتگی عضلانی نداشتند، به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت نمودند و سپس به صورت تصادفی به ۳ گروه ۱۰ نفره (اولتراسوند و ماساژ یخ و کنترل) تقسیم شدند. برنامه فعالیت بدنی برای ایجاد DOMS شامل ۱۵ دقیقه تمرین پله بوده است. متغیر های اندازه گیری شده در روز مبنا (قبل از تمرین پله)، ۲، ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از تمرین پلّ ه، عبارتند از : ۱ دامنه حرکتی زانو به صورت پاسیو و ۲ کراتین کیناز. برای تجزیه و تحلیل داد هها از آزمون آما ری  way ANOVA  one و آزمون تعقیبی توکی درسطح (۵%>p) استفاده شده است.

 هیچ تفاوت معنیداری بین تأثیرگذاری اولتراسوند و ماساژ یخ بر نشانگر های کوفتگی عضلانی تأخیری با توجه به زمان وجود نداشته است.

بحث و نتیجه گیری: اولتراسوند و ماساژ یخ از لحاظ تأثیرگذاری بر نشانگر های کوفتگی عضلانی تأخیری هیچ گونه تفاوتی نداشتند و وقتی که این دو با گروه کنترل مقایسه شدند مشاهده شد که فقط باعث کاهش بیشتری در میزان کراتین کیناز نسبت به گروه کنترل شدند.

واژه های کلیدی: انقباض برونگرا، کراتین کیناز، تندرنس، کوفتگی عضلانی، استرین عضلانی.