بررسی ویژگیهای شخصیتی و رضایت زناشویی زنان مورد خشونت

۴۲,۰۰۰تومان

بررسی ویژگیهای شخصیتی و رضایت زناشویی زنان مورد خشونت

توضیحات

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی زنان مورد خشونت شهرستان شوش دانیال (ع) است . این تحقیق به روش توصیفی – مقایسه ای انجام شد و با استفاده از روش­هاي آماري مناسب، داده­هاي جمع آوري شده، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. این یافته­ها در دو دسته طبقه­بندی شده­اند: (الف) يافته‌هاي توصيفي (ب) يافته‌هاي استنباطی مربوط به فرضيه‌هاي پژوهش. پيش از ارائه­ی يافته‌هاي توصيفي و يافته‌هاي مربوط به فرضيه‌هاي تحقيق لازم است ذکر شود که برای مشخص کردن زنان مورد خشونت و شاهد خشونت یک سؤال از آزمودنی ها پرسیده شد که آیا طی چند ماه اخیر مورد آزار و اذیت از سوی شوهرانشان قرار گرفته اند که با توجه به پاسخ آنان در دو گروه طبقه بندی شدند گروه شاهد خشونت و گروه موردخشونت). همچنین نتایج بدست آمده این چنین است که بین ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی رابطه معنادار وجود دارد .

 واژگان کلیدی : ویژگی های شخصیتی ، رضایت زناشویی ، خشونت زنان