بررسی وضعیت تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران

۲۵,۰۰۰تومان

تابعیت رابطه سیاسی و معنوی بین فرد و دولت متبوع وی بوده و دارای آثار حقوقی زیادی است.

توضیحات

تابعیت رابطه سیاسی و معنوی بین فرد و دولت متبوع وی بوده و دارای آثار حقوقی زیادی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج می¬باشد«ازدواج» و «تابعیت» در دسته ارتباط احوال شخصیه قرار می گیرند. هر یک از کشورها بر اساس منافع خود و شرایط کشور و با توجه به نظریه‌های استقلال تام ، استقلال نسبی و وحدت تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع نموده‌اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه می‌باشد.این نوشـتار به تحـلیل آثار حقوقی حاصـله از ازدواج اتباع ایرانی با اتباع غیرایرانی به خصوص در خصوص اتباع افغانی می¬پردازد، به عبارت دیگر در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده واستقلال تابعیت زوجین در موادی از قانون مدنی ایران و قانون تابعیت افغانستان مورد بررسی قرار گرفته است،در نتیجه این پژوهش معلوم می‌گردد اگر زن ایرانی با تبعه خارجی ازدواج کند که قانون کشور مرد ، سیستم استقلال تابعیت را پذیرفته باشد و در اثر وقوع ازدواج تابعیت شوهر بر زن تحمیل نمی‌شود ، زن به تابعیت ایرانی خود باقی می‌ماند.اگر دولت شوهر ، زن را در انتخاب تابعیت مخیر کند و زن بخواهد به ترک تابعیت بپردازد ، با تقدیم تقاضانامه موجه به وزارت امور خارجه ایران ممکن است با درخواست وی موافقت شود .در فرض دیگر(وضعیت قانون تابعیت افغانستان) زن ایرانی با مردی ازدواج می‌نماید که دولت متبوع او سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته و تابعیت شوهر بر اثر ازدواج به زن تحمیل می‌شود ، در این صورت زن ایرانی در نتیجه ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را به دست می‌آورد.

کلیدواژه: تابعیت، ازدواج ، ملیت ، استقلال تام، استقلال نسبی، وحدت تابعیت خانواده